ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας, για ένα έτος.

Ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.095,00 € άνευ Φ.Π.Α.

CPV: 34300000-0

Σχετ. 1) υπ΄αρ.18294/3-11-22 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ( ΑΔΑΜ 22REQ011539102)           

Έχοντας υπόψη:

Α.  Την υπ΄αρ.πρωτ. 21961/13-12-2022  διακήρυξη του Δημάρχου (ΑΔΑΜ 22PROC011797552 ,  ΑΑ 178972 ΕΣΗΔΗΣ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ SERVICE (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KAI MHXANHMATA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» με εκτιμώμενη αξία   78.544,42 ευρώ   ( άνευ ΦΠΑ)

Β. Την υπ.αρ. 103/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία για τα τμήματα του ανωτέρω διαγωνισμού :

ΤΜΗΜΑ 2    ΠΙΝΑΚΑΣ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ ενδεικτικός προϋπολογισμός 5.870,50 € άνευ Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 3    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.687,00 € άνευ Φ.Π.Α

ΤΜΗΜΑ 4    ΠΙΝΑΚΑΣ    ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ  ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ενδεικτικός προϋπολογισμός 350,50€ άνευ Φ.Π.Α

ΤΜΗΜΑ 5    ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.187,00 € άνευ Φ.Π.Α,

τα οποία και κηρύχθηκαν άγονα, θα πραγματοποιηθεί απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/16, όπως ισχύουν.

 

Γ.  Την ΑΑΥ 62/2023   (ΑΔΑΜ 23REQ012500833)

 

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας πρόκειται να προμηθευτεί ανταλλακτικά για τα προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) των οχημάτων και μηχανημάτων για ένα έτος . Η προμήθεια διαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα.  Ο προμηθευτής θα καταθέσει προσφορά για όλα τα τμήματα.  

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο υποβάλλεται στο Δήμο Νάουσας, Δ/νση:  Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας) - υπόψη Γρ. Προμηθειών, Τηλ:23323-50367, 23323-50328.

 

 Παρακαλούμε, για την αποστολή των σχετικών προσφορών έως και την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

Διαδικασία – τρόπος-τόπος υποβολής προσφοράς– κριτήριο κατακύρωσης

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα προμήθειας.

 

Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 

ΤΜΗΜΑ 2    ΠΙΝΑΚΑΣ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ ενδεικτικός προϋπολογισμός 5.870,50 €

ΤΜΗΜΑ 3    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.687,00 €

ΤΜΗΜΑ 4    ΠΙΝΑΚΑΣ    ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ  ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ενδεικτικός προϋπολογισμός 350,50€

ΤΜΗΜΑ 5    ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.187,00 €

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

CPV

Αξία άνευ Φ.Π.Α

Φ.Π.Α. 24%

Αξία με Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 2    ΠΙΝΑΚΑΣ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ

34300000-0

5.870,50

1.408,92

7.279,42

ΤΜΗΜΑ 3    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

34300000-0

3.687,00

884,88

4.571,88

ΤΜΗΜΑ 4    ΠΙΝΑΚΑΣ    ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ  ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ)

34300000-0

350,50

84,12

434,62

ΤΜΗΜΑ 5    ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

34300000-0

1.187,00

284,88

1.471,88

ΣΥΝΟΛΟ

11.095,00 €

2.662,8 €

13.757,8 €

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου, το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα . Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του αρ. 73 του Ν. 4412/2016, να συμπεριλάβετε εντός του ανωτέρω φακέλου και τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής:

  1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου…)  και φορολογικής (για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης…) ενημερότητας σε ισχύ.
  2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ώστε  να αποδεικνύεται δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας αλλά και η σύνθεση/εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου φορέα και ισχύουσας εκπροσώπησης (εφόσον πρόκειται για εταιρεία)  πρόσφατης έκδοσης . Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
  3. Απόσπασμα  ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου) του /των νομίμων εκπροσώπων  ή αντίγραφο και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας  προκειμένου να  το αναζητήσει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία μας
  4. Υπεύθυνη Δήλωση,  περί μη επιβολής εις βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 Ν.4782/2021)

Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Θα πρέπει να κατατεθεί/θούν έντυπα οικονομικής προσφοράς όπως στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ και έντυπα –φύλλα συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Η προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο των τμημάτων  της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον των τμημάτων.

Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που θα φέρουν ελλείψεις, λάθη, σβησίματα ή διορθώσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Ο/οι προμηθευτής/ές που θα αναδειχθεί/ούν, θα κληθεί/ούν  μετά την ανωτέρω απόφαση ανάθεσης και κατόπιν σχετική πρόσκλησης, να υπογράψει συμβάσεις με το Δήμο Νάουσας.

 

Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων θα είναι έτους (δώδεκα μήνες) από την υπογραφή τους.

 

Η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα πρόσκληση με τα παραρτήματά της, (τα :  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ,  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV και σε επεξεργάσιμη μορφή) καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.naoussa.gr    στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις

 

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

  

  Καρανικόλας Νικόλαος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies