ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα (Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας &Αλληλεγγύης- Κ.Κ.Π.&Α. , ΕΣΕ Αθμιας και ΕΣΕ Βθμιας Εκπαίδευσης)  προκειμένου να καλυφθούν  οι σχετικές ανάγκες που αφορούν στην Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού, απευθύνει πρόσκληση  για υποβολή προσφοράς , προς τους ενδιαφερόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της προμήθειας. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους φορείς, για την αποστολή των σχετικών τους προσφορών έως και την Πέμπτη   18/02/2021 και ώρα 13:00.

Διαδικασία – τρόπος-τόπος υποβολής προσφοράς– κριτήριο κατακύρωσης

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά Τμήμα προμήθειας

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Δήμο Η.Π. Νάουσας

Προσφορά για το/τα  ΤΜΗΜΑ/ΤΑ …………………..[1]

του …………………………………………[2]

για την:  Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Η.Π. Νάουσας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών   18/02/2021 και ώρα 13:00.

αρ. σχετ. πρόσκλησης:    1815/ 11-02-2021

-Υπόψη Γρ. Προμηθειών–ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζει ανωτέρω η παρούσα  πρόσκληση,

                είτε (α) με αποστολή (με courier ή ταχυδρομείο), επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, (Δημαρχείο Δ. Νάουσας, Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας),Νάουσα, Τ.Κ. 59200 )

                 είτε (β)                με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, ( Ισόγειο Δημαρχείου Δ. Νάουσας, Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας),Νάουσα, Τ.Κ. 59200 ).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου, το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα . Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομοτεχνική σας προσφορά, και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του αρ. 73 του Ν. 4412/2016, να συμπεριλάβετε εντός του ανωτέρω φακέλου και τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής:

  • Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (από τον / τους ασφαλιστικό/ούς φορέα/είς) –και φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ
  • Πιστοποιητικά εγγραφής  και ισχύουσας εκπροσώπησης στο αντίστοιχο  επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ώστε  να αποδεικνύεται δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας αλλά και η σύνθεση/εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου φορέα, πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου).
  • Αντίγραφο αποσπάσματος ποινικού/ ών μητρώου/ων πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου) ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων των ταυτοτήτων προκειμένου να τα αναζητήσει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία μας.

          Σε ξεχωριστό υποφάκελο, που θα φέρει την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχονται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στην  υπ’ αριθμ.   1808/  11-02-2021  σχετική ενιαία μελέτη με τα Παραρτήματα αυτής.  Θα υπάρχει οποιοδήποτε έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι κάθε προϊόν συμμορφώνεται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές δυνάμει των προβλεπόμενων ελληνικών και κοινοτικών διατάξεων. Για την απόδειξη οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  υπεύθυνη δήλωση  νόμιμα υπογεγραμμένη  ότι τα είδη υλικών καθαριότητας  τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.    1808/ 11-02-2021  σχετικής ενιαίας μελέτης.

          Σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, που θα φέρει την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» οι οικονομικοί φορείς καταθέτουν συμπληρωμένο/α  το/τα αντίστοιχο/α  έντυπο/α  προσφοράς , ανάλογα με το/τα  Τμήμα/τα της προμήθειας για τα οποία ενδιαφέρονται.

Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα  ή περισσότερα τμήματα  της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον τμήματος.

Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που θα φέρουν ελλείψεις, λάθη, σβησίματα ή διορθώσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Οι προσφορές, μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, διαβιβάζονται σφραγισμένες στο Δήμαρχο, ο οποίος εκδίδει και την σχετική απόφαση ανάθεσης.

Ο/οι προμηθευτής/ές που θα αναδειχθεί/ούν, θα κληθεί/ούν  μετά την ανωτέρω απόφαση ανάθεσης και κατόπιν σχετική πρόσκλησης, να υπογράψει/ουν  ξεχωριστές συμβάσεις, αντίστοιχα με το/τα Τμήμα/τα για τα οποία αναδείχθηκε προμηθευτής,    με το Δήμο Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος των συμβάσεων θα είναι η ημερομηνία υπογραφής τους και η διάρκεια ισχύος τους θα ορίζεται έως και την 31-12-2021. 

Η παρούσα πρόσκληση καθώς και η  υπ’ αριθμ.    1808/ 11-02-2021  σχετική ενιαία μελέτη με τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να κατατεθούν οι προσφορές (πίνακες ενδεικτικών προϋπολογισμών – έντυπα οικονομικών προσφορών), αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.naoussa.gr  στην διαδρομή : Επικαιρότητα-προκηρύξεις και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου στη Νάουσα και στα δημοτικά καταστήματα της Δ.Ε. Ειρηνούπολης (Τ.Κ. Αγγελοχωρίου) και της Δ.Ε. Ανθεμίων (Τ.Κ. Κοπανού).

 

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

 

 

  Καρανικόλας Νικόλαος

 

 

 

[1]  Ο υποψήφιος προμηθευτής αναφέρει τον/τους  αριθμό/ούς  του/των Τμήματος/ων για τα οποία καταθέτει οικονομική προσφορά. [ΤΜ.1 – Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ, ΤΜ.2-Κ.Κ.Π.&Α, ΤΜ.3- ΕΣΕ ΑΘΜΙΑΣ, ΤΜ.4 – ΕΣΕ ΒΘΜΙΑΣ

[2] Ο υποψήφιος προμηθευτής αναφέρει την επωνυμία της επιχείρησης/εταιρείας, την έδρα (Δ/νση ) και στοιχεία επικοινωνίας(τηλέφωνα, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ…)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies