Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  και γάλακτος (ως είδος ατομικής προστασίας) για τους εργαζόμενους του Ν.Π., του Δήμου Νάουσας   και  των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, συνολικής αξίας 147.822,85 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (129.800,06 € άνευ ΦΠΑ) όπως φαίνεται στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού: (Α/Α  91476  συστ. ΕΣΗΔΗΣ )

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 1

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ)

15800000-6

Ν.Π.  Κ.Κ.Π.&Α. ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

23.919,84

ΟΜΑΔΑ 2

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

15300000-1

Ν.Π.  Κ.Κ.Π.&Α. ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

18.917,42

ΟΜΑΔΑ 3

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

15110000-2

Ν.Π.  Κ.Κ.Π.&Α. ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

15.514,33

ΟΜΑΔΑ 4

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

15211000-0

Ν.Π.  Κ.Κ.Π.&Α. ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

14.791,70

ΟΜΑΔΑ 5

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

15810000-9

Ν.Π.  Κ.Κ.Π.&Α. ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

15.167,30

ΟΜΑΔΑ  6

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

15511000-4

Ν.Π.  Κ.Κ.Π.&Α. ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

2.158,30

ΟΜΑΔΑ 7

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

15411110-6

Ν.Π.  Κ.Κ.Π.&Α. ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

5.595,76

ΟΜΑΔΑ 8

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

 ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

15511000-4

Ν.Π.  Κ.Κ.Π.&Α. ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

12.774,98

ΟΜΑΔΑ9

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΩΣ ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

15511000-4

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

30.673,76

ΟΜΑΔΑ 10

 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

 ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

15511000-4

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

5.223,09

ΟΜΑΔΑ 11

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

 ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

15511000-4

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ

3.086,37

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

147.822,85€


Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του έτους 2020 και  2021 του Δήμου Νάουσας, του Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α.  και των σχολικών επιτροπών. Αναλυτικά ο προϋπολογισμός κάθε φορέα χωρίς ΦΠΑ  είναι :1. Δήμος  Νάουσας : 27.144,92 €,    2.Ν.Π.Δ.Δ.:  95.301,64€,  3 .Α’θμια Σχολ. Επιτροπή 4.622,20€,  4.Β’θμια Σχολ. Επιτροπή  : 2731,30€. Σύνολο 129.800,06 ευρώ.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται, για τα είδη των ομάδων :2) Οπωρολαχανοπωλείου, 3) Κρεοπωλείου, 4)Ιχθυοπωλείου, 7)Ελαιόλαδο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα προμήθειας),  την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές)  που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια  ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες, (1-11)  για τη συνολική ωστόσο κηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών  Πέμπτη 07-05-2020  και ώρα  17.00μμ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η Δευτέρα  25-05-2020 και ώρα 17.00μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή  29-05-2020 και ώρα 10.00 πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα  σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Οι προσφορές θα  πρέπει να συνοδεύονται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη (άρθρο 2.2.2. της διακήρυξης). Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης). Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τους. O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε   210  ημέρες.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.naoussa.gr, στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies