Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Μ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΙΩΝΙΑΣ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

 

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την υπηρεσία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Μ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ  Κ.Δ.Α.Υ. ΙΩΝΙΑΣ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ  Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ» συνολικής αξίας 136.538,88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (110.112,00 € άνευ ΦΠΑ) όπως φαίνεται στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού: (Α/Α  συστ. ΕΣΗΔΗΣ:161370 )

Α/Α

ΕΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Φ.Π.Α 24%

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΜΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ  Κ.Δ.Α.Υ. ΙΩΝΙΑΣ

Κ.Α. 02.20.6117.007 -   CPV 90512000-9

1

2022-2024

(24 μήνες)

Μεταφόρτωση, μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών και εκφόρτωση αυτών

τόνος

2.112,00 t

41,00 €/ t

86.592,00

20.782,08

107.374,08

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ

Κ.Α. 02.20.6117.008 -   CPV 90512000-9

2

2022-2024

(24 μήνες)

Μεταφόρτωση, μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών και εκφόρτωση αυτών

τόνος

840,00 t

28,00 €/ t

23.520,00

5.644,80

29.164,80

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

110.112,00

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α

26.426,88

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

136.538,88

                   

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του έτους 2022,2023 και  2024 του Δήμου Νάουσας.  Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο των υπηρεσιών της παρούσας μελέτης. Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των υπηρεσιών  ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η  3/6/2022 και ώρα 23:59 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 9/6/2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα  σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Οι προσφορές θα  πρέπει να συνοδεύονται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 1.101,00 € η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 240 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης). Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε   7 μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.naoussa.gr, στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία ανάρτησής τους, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π.  ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies