Προκηρύξεις

Βρέθηκαν 238 άρθρα
Άρθρα 97 - 120 από 238

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017»

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017», προϋπολογισμού 64.999,87 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Περίληψη Διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία Προμήθειας κάδων απορριμμάτων (συμπληρωματική προμήθεια)

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Νάουσας, προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τοπική Κοινότητα Μονοσπίτων. Παρακάτω παρατίθενται τα προς δημοπρασία τεμάχια.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα προτίθεται να προμηθευτεί τα είδη τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην συνημμένη περιγραφή – ενδεικτικό προϋπολογισμό (αρ. πρωτ.30049/22-11-2016) την οποία σας επισυνάπτουμε .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμαρχος Νάουσας, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, του/των Τμήματος/των, για το/τα οποίο/α καταθέτουν προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 43.454,31 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (35.043,80 άνευ Φ.Π.Α.)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΙΑ

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ...

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ

Ο Δήμαρχος Νάουσας προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος στον πολυχώρο πολιτισμού ΒΕΤΛΑΝΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Νάουσας, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, του/των Τμήματος/των, για το/τα οποίο/α καταθέτουν προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 36.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (29.032,26 άνευ Φ.Π.Α.)

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμούγια την προμήθεια Ειδών τροφίμων & γάλακτος

Ο Δήμαρχος Νάουσα Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το προσωπικό και τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και του Νομικού του Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» έτους 2016– 2017 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας (192.810,86) με ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος Νάουσας προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με ανοικτές προσφορές για την εκποίηση τμήματος Δημοτικού Ακινήτου από το 1063 τεμάχιο της οριστικής διανομής του έτους 1933 του Αγροκτήματος «Κάτω Κοπανός» Χαρίεσσας, έκτασης 10.000,19 τ.μ. που βρίσκεται στην κτηματική θέση «Βοσκή»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΙΑ

Ο Δήμαρχος Νάουσας προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος στον πολυχώρο πολιτισμού ΒΕΤΛΑΝΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ

Ο Δήμαρχος Νάουσας προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος στον πολυχώρο πολιτισμού ΒΕΤΛΑΝΣ

ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΥΠΌΓΕΙΩΝ ΚΆΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΉΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΏΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Νάουσας Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάσει την τιμή για την προμήθεια  και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5- ΠΗΓΑΔΙΑ

Ο Δήμαρχος Νάουσας προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του χιονοδρομικού Κέντρου 3-5- Πηγάδια (αποκαλούμενο ΧΚ 3-5 Πηγάδια) στο Όρος Βέρμιο, Δήμο Νάουσας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας του Δήμου Νάουσας και μέχρι 31η Αυγούστου 2017. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ. έως 13:30 μ.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Περίληψη διακήρυξης προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συντήρησης κλειστού κολυμβητηρίου Νάουσας –ενεργειακή αναβάθμιση προϋπολογισμού 41.897,12. € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% )».

Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των υλοτομικών εργασιών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των υλοτομικών εργασιών των συστάδων 46, 47β, 48 και 50α (υλοτομία-μεταφορά-μετατόπιση-στοίβαξη) του Δημοτικού Δάσους προϋπολογισμού 73.334,54€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμούγια την καθαριότητα των χώρων του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ, Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την καθαριότητα των χώρων του Δήμου Νάουσας» για ένα (1) έτος, από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας ογδόντα επτά χιλιάδες τριάντα πέντε και δεκαπέντε λεπτά 87.035,15 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ»

Ο Δήμος Ηρωική Πόλεως Νάουσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ» με προϋπολογισμό 240.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΛΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Νάουσας Διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των υλοτομικών εργασιών των συστάδων 46, 47β, 48 και 50α (υλοτομία-μεταφορά-μετατόπιση-στοίβαξη) του Δημοτικού Δάσους προϋπολογισμού 73.334,57€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού περιπτέρου "ΚΙΟΣΚΙ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάουσα 11 4 2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Aρ. πρωτ. 7453 ∆ΗΜΟΣ H.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ «KIOΣΚΙ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ»

Ο Δήμος Ηρωική Πόλεως Νάουσας διακηρύττει ότι την 26 του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (κεντρικό κτήριο – Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΚΔΕ Ν.3669/2008.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια συστήματος θέρμανσης και εγκατάστασης μικρού φωτοβολταικού συστήματος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας, προϋπολογισμού 24.890,00. € ( μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% )».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας προτίθεται να αναθέσει σε ιδιώτη , την λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και να υλοποιήσει πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής σε μαθητές Νηπιαγωγείων/ Δημοτικών Σχολείων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Νάουσας διακηρύττει ότι: Την 12η Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30-14:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο φανερή πλειοδοτική δημοπρασία των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους ως εξής: 1. 9γ, 10γ με λήμμα 1470 κ.μ. ξυλεία οξιάς 2. 12β, 13, 14α με λήμμα 2080 κ.μ. ξυλεία οξιάς
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies