Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, tablets και λογισμικού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ

Ο Δήμος Νάουσας    προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη προμηθευτή για την «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, tablets και λογισμικού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.600,00 € άνευ ΦΠΑ (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τον διαγωνισμό: 180591)

    Ταξινόμηση κατά  Cpv: 30213000-5, 30232100-5, 30213200-7, 48000000-8

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, tablets και λογισμικού προτεραιότητας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 34.224,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (27.600,00 € άνευ Φ.Π.Α  + 6.624,00 € Φ.Π.Α. 24% ) τα οποία χωρίζονται σε δύο τμήματα:

  1. Τμήμα 1 - Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablet για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr  wallet (5.1), εκτιμώμενης αξίας 24.180,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (19.500,00 € άνευ ΦΠΑ + 4.680,00 € φπα 24%).  
  2. Τμήμα 2 – Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών (5.2), εκτιμώμενης αξίας 10.044,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (8.100,00 € άνευ ΦΠΑ + 1.944,00 € ΦΠΑ 24%).    

Η προμήθεια υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση –ΝextCeneration EU, στο πλαίσιο ψηφιακού πυλώνα του component 2.2 (modernize) μέσω επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορά την αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ.  (η με αρ. πρωτ. 153248/20-10-2022 και ΑΔΑ: 9Ψ8ΧΗ-5ΥΥ απόφαση ένταξης του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και  κωδικό ΟΠΣ TA 5190859, της δράσης με ID 16780, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α. 02.69.7134.002 και Κ.Α. 02.69.7134.003 του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2022 και τους αντίστοιχους του έτους 2023 (σχετ. η ΑΑΥ 595/2022 που αποτελεί και το εγκεκριμένο αίτημα 22REQ011901817 )

      Η προμήθεια διαιρείται σε δύο (2) τμήματα. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα  ή και για τα δύο τμήματα  της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον τμήματος.

Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε πέντε μήνες από την υπογραφή και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ

Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών . Δικαίωμα συμμετοχής: ως ορίζεται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement .gov.gr).  Οι συμμετέχοντες απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών στο άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Από τη δημοσίευση του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ (αρ.συστ.180591).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 16/1/2023  και ώρα  15:00 μ.μ..

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την    20/1/2023 και ώρα 10.00 πμ.

      Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Εγγυήσεις                                                                                                                         

Συμμετοχής: ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., υπέρ του Δήμου Νάουσας, για κάθε τμήμα για την οποία κατατίθεται προσφορά (άρθρο  2.2.2.1  της διακήρυξης). Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο/οι προμηθευτής/ές ή στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, καταθέτουν προ  της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

         Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.naoussa.gr, στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

          Η δαπάνη δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνει αναλογικά τους αναδόχους.

               

               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies