Πρόσληψη ενός ( 1 ) ατόμου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών

Ο Δήμαρχος Νάουσας , έχοντας υπόψη :

1.      Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 Α', Πρόγραμμα Καλλικράτης ).

2.      Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει.

3.      Την με αριθμ. 24/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

κάνει γνωστό

ότι θα προβεί στην πρόσληψη ενός ( 1 ) ατόμου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών, διότι η καθαρίστρια με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, πλήρους απασχόλησης, του 8ου Δημοτικού Σχολείου θα απουσιάσει με άδεια κυήσεως και λοχείας μέχρι τις 16/4/2023. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης μίας (1) καθαρίστριας με 2μηνη σύμβαση για την αναπλήρωσή της, διότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Ειδικότητα

Αριθμός

Χρονική διάρκεια

Ειδικά - τυπικά προσόντα πρόσληψης

ΥΕ Καθαριστές / Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων

1

2 μήνες

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 10-2-2023 μέχρι και την 16-2-2023 στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νάουσας ( Δ/νση : Δημαρχίας 30, Νάουσα , Τ.Κ. 59200 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies