ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας», για δέκα μήνες Ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.203,69 € άνευ Φ.Π.Α. CPV: 15810000-9

Προς

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΘΩΜΑ του ΑΔΑΜ

Δημαρχίας 41 Τ.Κ. 59200 Νάουσα

ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Άνω Ζερβοχώρι Τ.Κ. 59034

 

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας σύμφωνα με τις διατάξεις για την από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης με τη μέθοδο χορηγητών- προμηθευτών (ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012),  απευθύνει πρόσκληση  για υποβολή προσφοράς,  προκειμένου να καλυφθούν  οι σχετικές ανάγκες που αφορούν στην Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας  για δέκα μήνες (10/2/2023-9/9/12/2023)

 

 Παρακαλούμε, για την αποστολή των σχετικών προσφορών έως και την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου  2022 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

Διαδικασία – τρόπος-τόπος υποβολής προσφοράς– κριτήριο κατακύρωσης

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει., αφού λήφθηκαν υπόψη το από 22/12/2022 έγγραφο του Ν.Π. και το υπ΄αρ. 23084/22-12-2022   έγγραφο Δημάρχου.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά ομάδα προμήθειας.

 

Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 

ΟΜΑΔΕΣ

CPV

Αξία άνευ Φ.Π.Α

Φ.Π.Α. 13%

Αξία με Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 2- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ)

15810000-9

 

7.226,55

939,44

8.165,99

ΟΜΑΔΑ 4- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ)

15810000-9

 

3.536,73

459,77

3.996,5

ΟΜΑΔΑ 6- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ)

15810000-9

 

1.440,41

187,26

1.627,67

ΣΥΝΟΛΟ

12.203,69 €

1.586,47 €

13.790,16 €

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Δήμο Η.Π. Νάουσας

Προσφορά για την/τις ομάδα/δες  …………………..

του …………………………………………[1]

για την:  Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου  για τις ανάγκες του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας»  και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών   Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου  2022 και ώρα 13:00 μ.μ.

αρ. σχετ. πρόσκλησης:   ……………………

-Υπόψη Γρ. Προμηθειών–ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζει ανωτέρω η παρούσα  πρόσκληση,με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, ( Ισόγειο Δημαρχείου Δ. Νάουσας, Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας),Νάουσα, Τ.Κ. 59200 ).

 

         Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

      

 Για την απόδειξη των τεχνικών προδιαγραφών θα κατατεθεί :

  • Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι η προσφορά καλύπτει τις προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της πρόσκλησης.

           Παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του αρ. 73 του Ν. 4412/2016, να συμπεριλάβετε εντός του ανωτέρω φακέλου και τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής:

  • Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου…) και φορολογικής (για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης…) ενημερότητας σε ισχύ.
  • Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ώστε να αποδεικνύεται δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας αλλά και η σύνθεση/εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου φορέα και ισχύουσας εκπροσώπησης (εφόσον πρόκειται για εταιρεία)  πρόσφατης έκδοσης . Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου) του /των νομίμων εκπροσώπων  ή αντίγραφο και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας  προκειμένου να  το αναζητήσει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία μας
  • Υπεύθυνη Δήλωση, περί μη επιβολής εις βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 Ν.4782/2021)

 

Για την οικονομική προσφορά

 

  • Θα πρέπει να κατατεθεί/θούν έντυπα οικονομικής προσφοράς όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

  

Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες  της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον τμήματος.

Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που θα φέρουν ελλείψεις, λάθη, σβησίματα ή διορθώσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

 

Ο/οι προμηθευτής/ές που θα αναδειχθεί/ούν, θα κληθεί/ούν  μετά την ανωτέρω απόφαση ανάθεσης και κατόπιν σχετική πρόσκλησης, να υπογράψει/ουν  ξεχωριστές συμβάσεις, με το Ν.Π. ¨Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης»  

 

Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων θα είναι δέκα μήνες (από 10/2/2023 έως και 9/12/2023)  από την υπογραφή τους.

 

Η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα πρόσκληση με τα παραρτήματά της, (το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και σε επεξεργάσιμη μορφή) καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.naoussa.gr    στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις

 

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

 

 

  Καρανικόλας Νικόλαος

 

[1] Ο υποψήφιος προμηθευτής αναφέρει την επωνυμία της επιχείρησης/εταιρείας, την έδρα (Δ/νση ) και στοιχεία επικοινωνίας(τηλέφωνα, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ…)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies