ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’) β) του άρθρου 13 παρ.3 του ν.4194/2013(Α΄208) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4745/2020.
  2. Την υπ’ αρ.. 6797/16-8-2011 (Β΄ 2018) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης περί έγκρισης της υπ’ αρ.226/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσα με την οποία καταρτίστηκε ο Ο.Ε.Υ. Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
  3. Την υπ΄αρ.43/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας
  4. Την υπ αρ.8915/2022/28-6-2022(ΑΔΑ Ψ3ΘΥΚ0-ΓΦ4) απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης η οποία είναι εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής σύμφωνα με το υπ΄ αρ. 8913/29-6-2022 βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών.
  5. Την Κ.Υ.Α. με αριθ.35980οικ./6-9-2022 (ΦΕΚ5515/τ.Β’/29-11-2021) του Υπουργών Δικαιοσύνης και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα την «Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας».
  6. Τις ανάγκες υποβοήθησης του έργου Νομικής Υπηρεσίας και την παροχή δυνατότητας απασχόλησης ασκούμενων δικηγόρων

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

 Όσες-ους υποψήφιες-ους ασκούμενες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής άσκησής τους διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, να υποβάλλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) εντός δέκα ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου (www.naoussa.gr), ήτοι από 8-02-2023 έως και 17-02-2023.

Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΩΡΑΡΙΟ:

Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ηρωικής  Πόλεως Νάουσας, εκκινεί την 13-3-2023 και λήγει την 12-3-2024. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε μία (1). Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οχτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο εκάστοτε προϊστάμενος ή Δικηγόρος του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου . Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) € και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.

 Β) ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ασκούμενοι δικηγόροι κατά την υποβολή της αίτησής τους, συμπληρώνουν αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’), στην οποία δηλώνουν: α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. β) αριθμό μητρώου ασκουμένου στο Δικηγορικό Σύλλογο Ημαθίας, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή να προσκομίσουν αντίγραφο της κατατεθειμένης εγγραφής τους με τον αντίστοιχο αρ. πρωτοκόλλου ή εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξή της άσκησής τους. γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Με την αίτηση συνυποβάλλονται: 1) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 2) φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ασκουμένου στο Δικηγορικό Σύλλογο ή αντίγραφο της αίτησης εγγραφής 3) σύντομο βιογραφικό σημείωμα 4) αντίγραφα τίτλων σπουδών

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων υπερβούν τον αριθμό της διαθέσιμης μίας (1) θέσης, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων στον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.naoussa.gr).

Δ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο, εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, από 8-02-2023 έως και 17-02-2023, αυτοπροσώπως στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού , Δημητρίου Βλάχου 30, Τ.Κ. 59200 Νάουσα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. στα τηλέφωνα: 2332350335 & 2332350336).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies