ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας για ένα έτος- Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, έπειτα από άγονο διαγωνισμό, για το τμήμα 8 «Τμήμα Ελαστικών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 58.668,00 € άνευ Φ.Π.Α.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 περ. α "Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση" ".....2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημα της......."

2) Βάσει της 487/2022 (ΑΔΑ: 6ΧΒΩΩΚ0-17Ν) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας " εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αριθ. πρωτ. 21961/13-12-2022 διακήρυξη, ενδεικτικού προϋπολογισμού 78.544,42 ευρώ   ( άνευ ΦΠΑ) . Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ έλαβε ΑΔΑΜ : 22PROC011797552 2022-12-13. Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 178972 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περίληψη της Διακήρυξης (αρ.πρωτ. 21987/13-12-22) δημοσιεύτηκε  και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : HMEΡΗΣΙΑ, ΛΑΟΣ , ΒΕΡΟΙΑ. Περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και έλαβε ΑΔΑ: 6ΝΛ3ΩΚ0-ΠΨ6.  Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.naoussa.gr    στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις

3) Με την υπ’ αριθ.103/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια του 2ου και 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την υπ΄αρ.487/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  αποφασίστηκε μεταξύ άλλων:

α. η ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού (αριθ. πρωτ. 21961/13-12-2022 διακήρυξη)  για το :  Τμήμα 8 –Πίνακας Ελαστικών καθώς δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και

β. η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού για την ανάθεσή του Τμήματος  8 –Πίνακας Ελαστικών,  χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 21961/13-12-2022 διακήρυξης ΑΔΑΜ : 22PROC011797552 2022-12-13).  

4) Ο διαγωνισμός (αριθ. πρωτ. 21961/13-12-2022 διακήρυξη) για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας», είναι κάτω των ορίων, συνεπώς δεν απαιτείται η σύμφωνη γνωμοδότηση της ΕΑΔΗΣΥ.

5) Την αρ.18294/3-11-2022 μελέτη του Τμήματος Η/Μ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  που αποτελεί το ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ  Ι - της Σύμβασης  (αρ. πρωτ. 21961/13-12-2022 διακήρυξη ΑΔΑΜ : 22PROC011797552 2022-12-13)

6)Την 487/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού.

7)Την με αρ.62/2023 ΑΑΥ για την έγκριση της πίστωσης.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν την προσφορά τους για το :

ΤΜΗΜΑ  8 –ΕΛΑΣΤΙΚΑ

σύμφωνα με την αρ.18294/3-11-2022 μελέτη του Τμήματος Η/Μ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  που αποτελεί το ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ  Ι - της Σύμβασης  (αρ. πρωτ. 21961/13-12-2022 διακήρυξη ΑΔΑΜ : 22PROC011797552 2022-12-13) και χωρίς αλλαγή των όρων της αρ. πρωτ. 21961/13-12-2022 διακήρυξης ΑΔΑΜ : 22PROC011797552 2022-12-13.

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης , είναι σύμφωνο με το ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ  Ι - της Σύμβασης  (αρ. πρωτ. 21961/13-12-2022 διακήρυξη ΑΔΑΜ : 22PROC011797552 2022-12-13) της αρ. 18294/3-11-2022  μελέτης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχει εκδοθεί η ΑΑΥ 62/2023 (αρ.πρωτ. 1458/20-1-2023 τεκμηριωμένο αίτημα)  (ΑΔΑΜ 23REQ012500833)

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι   της παρούσας πρόσκλησης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνο του τμήματος. Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,

 

Συστημικός αριθμός

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφοράς

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς

191689

5/5/2023 και ώρα 8:00 π.μ.

 

16/5/2023 και

Ώρα 15:00 μ.μ.

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, του (υπο) φακέλου "Δικαιολογητικά συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά" και του (υπο)φακέλου "Οικονομική Προσφορά"  θα γίνει την  Τετάρτη 17 Μαΐου  2023 και ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου που διενήργησε το διαγωνισμό.

Η προσφορά θα κατατεθεί σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως ισχύει.

Για τον τρόπο υποβολής προσφορών (άρθρο 2.4.2 της υπ΄αρ.πρωτ. 21961/13-12-2022 διακήρυξης)

Στην προσφορά που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, η οποία τους δεσμεύει για διάστημα επτά (7) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (άρθρο 2.4.5 της υπ΄αρ.πρωτ. 21961/13-12-2022 διακήρυξης), υποχρεούνται να συμπεριλάβουν:

Α) Στον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται η υποβολή του ΕΕΕΣ και η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,  σε ποσοστό συμμετοχής  1%  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό άνευ ΦΠΑ(άρθρο 2.4.3.1 της υπ΄αρ.πρωτ. 21961/13-12-2022 διακήρυξης).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της υπ΄αριθ. πρωτ. 21961/13-12-2022 διακήρυξης, δηλαδή για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Για την τεχνική προσφορά,  όπως ορίζεται στο άρθρο 2.4.3.2 της υπ΄αρ.πρωτ. 21961/13-12-2022 διακήρυξης.                                  

             Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της αρ.18294/3-11-2022  μελέτης.  Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης , είναι σύμφωνο με το ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ  Ι - της Σύμβασης  (αρ. πρωτ. 21961/13-12-2022 διακήρυξη ΑΔΑΜ : 22PROC011797552 2022-12-13) και της αρ. 18294/3-11-2022  μελέτης.

 

 Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς του τμήματος 8, θα περιλαμβάνεται :

 

1.Η προσφορά  θα πρέπει να συνοδεύεται

Με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για:

-την τήρηση προμήθειας ελαστικών με την μάρκα και κωδικό που περιγράφονται στην προσφορά τους.

-  την εγγύηση καλής ποιότητας &  λειτουργίας  για χρονικό διάστημα  τουλάχιστον ενός (1)  έτους

- την άμεση αντικατάσταση όλο το 24ωρο, καθημερινές και αργίες   των φθαρμένων ελαστικών με  οργανωμένο κινητό συνεργείο που διαθέτει,  εντός των ορίων του  Δήμου Νάουσας , ή στο χώρο του βιολογικού σταθμού  ή στη διαδρομή  προς   το Χ. Υ.Τ.Α. . 

- το ότι τα ελαστικά που προσφέρει διαθέτουν έγκριση στην Ε.Ε. και είναι αναγραμμένα (ανάγλυφο)  επάνω στα ελαστικά κατά την παραγωγή τους και όχι εκ των υστερών

-Ο προμηθευτής υποχρεούται την  επιστροφή των παλαιών ελαστικών, φθαρμένων η μη, στο χώρο του συνεργείου του Δήμου Νάουσας                                                                                                                                

Οι διαγωνιζόμενοι επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις, απασχολούμενο προσωπικό, κύριος και βοηθητικός εξοπλισμός, κινητό συνεργείο, (τα ανωτέρω ισχύουν και για τον συμμετέχοντα και για τυχόν συνεργαζόμενο συνεργείο).

  1. Το φύλλο προσφοράς υποχρεωτικά συμπληρωμένο με α) κατασκευαστή ελαστικού(μάρκα ελαστικού) β) παρατηρήσεις – κατηγοριοποίηση κωδικών ελαστικών για όποιον άξονα απαιτείται από την μελέτη, 1ου ή 2ου ή 3ου ή 4ου άξονα
  2. Το φύλλο συμμόρφωσης υποχρεωτικά συμπληρωμένο μαζί με τα έγγραφα παραπομπής (φυλλάδια ,κατάλογοι, τεχνικά φύλλα κτλ) των εν λόγω ελαστικών , δελτία τεχνικών προδιαγραφών (προσπέκτους) (κατηγοριοποίηση , χρήση ελαστικών) από κάθε μάρκα ελαστικού που είναι στην προσφορά , επίσημο (με σφραγίδα και υπογραφή) από την αντιπροσωπεία, ή τον εισαγωγέα, ή το εργοστάσιο κατασκευής.
  3. Η σχετική αντίστοιχη άδεια επισκευής και συντήρησης, του προμηθευτή ή του συνεργαζόμενου

                 Φύλλο συμμόρφωσης για τμήμα 8

Ο διαγωνιζόμενος που επιθυμεί να διαγωνιστεί πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει στο φύλλο συμμόρφωσης α) Την απάντηση  β)Εργοστάσιο κατασκευής(μάρκα) ή εμπορική ονομασία ή κωδικός ελαστικού (Part number) ή ονομασία τύπου και γ)την παραπομπή στην σελίδα κατάλογου ή στο αριθμημένο φυλλάδιο ή στο αριθμημένο έγγραφο ή στο αριθμημένο τεχνικό φυλλάδιο ή σε εκτυπωμένη σελίδα από επίσημη ιστοσελίδα εργοστάσιου κατασκευής του προσφερόμενου ελαστικού (για ευκολία στον έλεγχο από την επιτροπή διαγωνισμού).

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει δελτία τεχνικών προδιαγραφών (προσπέκτους) (κατηγοριοποίηση , χρήση ελαστικών) από κάθε μάρκα ελαστικού που είναι στην προσφορά, επίσημο (με σφραγίδα και υπογραφή) από την αντιπροσωπεία, ή τον εισαγωγέα, ή το εργοστάσιο κατασκευής.

Υπόδειγμα για το φύλλο συμμόρφωσης στο (Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης-όμοιο με το Υπόδειγμα φύλλου συμμόρφωσης  της υπ΄αρ.πρωτ. 21961/13-12-2022  διακήρυξης)

Υπόδειγμα για το φύλλο προσφοράς στο (Παράρτημα ΙV της παρούσας πρόσκλησης-όμοιο με το Υπόδειγμα φύλλου προσφοράς της υπ΄αρ.πρωτ. 21961/13-12-2022  διακήρυξης)

Β) Στον ηλεκτρονικό φάκελο «Οικονομική Προσφορά»

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και επισυνάπτεται στην προσφορά και το έντυπο οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης-όμοιο με το Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς της υπ΄αρ.πρωτ. 21961/13-12-2022  διακήρυξης) -η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4 της διακήρυξης.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται ανωτέρω , άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 2.4.2.5.  της υπ΄αρ.πρωτ. 21961/13-12-2022 διακήρυξης)

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 191689, θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.naoussa.gr    στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 21961/13-12-2022 διακήρυξη  (ΑΔΑΜ:  22PROC011797552 2022-12-13).

 

O Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

 

                                                                                                                                                    Νικόλαος Καρανικόλας

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies