Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Aνοικτή διαδικασία –άνω των ορίων –μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την πολυετή προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων, καυσίμων κίνησης και βελτιωτικών –χημικών πρόσθετων για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα

Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με ανοικτή διαδικασία –άνω των ορίων –μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την πολυετή προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων,  καυσίμων κίνησης  και βελτιωτικών –χημικών πρόσθετων για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τον διαγωνισμό:95929)

Αναθέτουσα Αρχή - ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, NUTS- EL 521

Ταξινόμηση κατά CPV: 09135100-5,  09134200-9, 09132100-4, 24957000-7,  24950000-8, 24951000-5 , 24961000-8
 Περιγραφή

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια καυσίμων θέρμανσης κτιρίων - καυσίμων κίνησης και βελτιωτικών πρόσθετων  για τις ανάγκες του Δ. Νάουσας και των Νομικών του Προσώπων. 1.ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2.ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.3.ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  4.ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών. Η τροφοδοσία των οχημάτων με καύσιμα κίνησης, θα γίνεται από πρατήρια που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νάουσας. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στα καταστήματα  του δήμου  και των Νομικών του Προσώπων και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο. Τα βελτιωτικά πρόσθετα  θα παραδοθούν τμηματικά στο μηχανοστάσιο του Δήμου από τον προμηθευτή.

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.476.916,30 €,   € άνευ ΦΠΑ +  24%, Φ.Π.Α. : 354.460 €ΣΥΝΟΛΟ 1.831.376,30 €  Αναλυτικά: 

ΤΜΗΜΑ 1 –ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1 –ΟΜΑΔΑ 1 «Πετρέλαιο θέρμανσης» , εκτιμώμενης αξίας 364.032€ πλέον ΦΠΑ 24% 87.368€ (Σύνολο: 451.400,00€)

ΤΜΗΜΑ 1 –ΟΜΑΔΑ 2 «Πετρέλαιο κίνησης diesel –βενζίνη αμόλυβδη» , εκτιμώμενης αξίας 501.971€ πλέον ΦΠΑ 24% 120.473€ (Σύνολο: 622.444,00€)

ΤΜΗΜΑ 1 –ΟΜΑΔΑ 3 «Βελτιωτικά –χημικά πρόσθετα» , εκτιμώμενης αξίας 10.599€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.544€ (Σύνολο: 13.143,00€)

           ΤΜΗΜΑ 2 «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

ΤΜΗΜΑ 2-ΟΜΑΔΑ 1 «Πετρέλαιο Θέρμανσης Δ.Ε.Νάουσας) εκτιμώμενης αξίας 106.302,16  € πλέον ΦΠΑ 24% 25.512,52€ (Σύνολο: 131.814,68 €)

ΤΜΗΜΑ 2-ΟΜΑΔΑ 2 «-Πετρέλαιο Θέρμανσης Δ.Ε.Ανθεμίων & Δ.Ε. Ειρηνούπολης) εκτιμώμενης αξίας 81.769,66  € πλέον ΦΠΑ 24% 19.624,72€ (Σύνολο: 101.394,38 €)

ΤΜΗΜΑ 2-ΟΜΑΔΑ 3 «Καύσιμα κίνησης-Αμόλυβδη βενζίνη) εκτιμώμενης αξίας 15.938,15  € πλέον ΦΠΑ 24% 3.825,14€ (Σύνολο: 19.763,29 €)

         ΤΜΗΜΑ 3- «Ε.Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας»

ΤΜΗΜΑ 3-ΟΜΑΔΑ 1 «Πετρέλαιο Θέρμανσης Δημοτική Ενότητα Νάουσας) εκτιμώμενης αξίας 127.840,0  € πλέον ΦΠΑ 24% 30.681,6 € (Σύνολο: 158.521,60 €)

ΤΜΗΜΑ 3-ΟΜΑΔΑ 2 «-Πετρέλαιο Θέρμανσης Δημοτικές Ενότητες Ανθεμίων & Δ.Ε. Ειρηνούπολης ) εκτιμώμενης αξίας 70.312,00  € πλέον ΦΠΑ 24% 16.874,88 € (Σύνολο: 87.186,88 €)

         ΤΜΗΜΑ 4- «Ε.Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔήμου Νάουσας»

ΤΜΗΜΑ 4-ΟΜΑΔΑ 1 «Πετρέλαιο Θέρμανσης Δημοτική Ενότητα Νάουσας) εκτιμώμενης αξίας 127.840,0  € πλέον ΦΠΑ 24% 30.681,6 € (Σύνολο: 158.521,60 €)

ΤΜΗΜΑ 4-ΟΜΑΔΑ 2 «Πετρέλαιο Θέρμανσης Δημοτικές Ενότητες Ανθεμίων & Δ.Ε. Ειρηνούπολης ) εκτιμώμενης αξίας 70.312,00  € πλέον ΦΠΑ 24% 16.874,88 € (Σύνολο: 87.186,88 €)

                Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει υποβάλλοντας προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες των ανωτέρω Τμημάτων των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 1 της αναλυτικής διακήρυξης .

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Νάουσας και των αντίστοιχων Νομικών του Προσώπων και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των προϋπολογισμών  εξόδων έτους 2020  και τους αντίστοιχους των ετών 2021 και  2022.

Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης

   Δημόσια διεθνή ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

α)για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή  λιανικής πώλησης στο Νομό Ημαθίας , όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα και β) την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια βελτιωτικών πρόσθετων  των αυτοκινήτων .

Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη (24 μήνες) από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων. 

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν, όλα τα παραπάνω τεύχη δημοπράτησης  από:

1) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τον διαγωνισμό:95929

 

2)Ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή  στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.naoussa.gr, στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις.

3) Περαιτέρω πληροφορίες: Γρ. Προμηθειών: Αδαμίδου Ολυμπία, Λαπαβίτσας Γεώργιος, τηλέφωνο: 23323-50367,- 50328.   

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement .gov.gr) , μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών  Παρασκευή 14/08/2020  και ώρα  8:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η Πέμπτη 10/09/2020  και ώρα  17.00μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 16/09/2020 και ώρα 10.30 πμ.

 Εγγυήσεις

Συμμετοχής: ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., υπέρ του Δήμου Νάουσας, για κάθε Ομάδα για την οποία κατατίθεται προσφορά (άρθρο  2.2.2.1  της διακήρυξης). Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο/οι προμηθευτής/ές ή στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, καταθέτουν προ  της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις  αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των  είκοσι χιλιάδων  ευρώ  (άνευ ΦΠΑ).

     Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 7/8/2020

                                                                   

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies