ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την υπηρεσία με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον δικαιούχο» της πράξης με τίτλο: «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Νάουσας» με κωδικό Ο.Π.Σ.: 5037918.

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων υπηρεσιών της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον δικαιούχο», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 26/2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, ανέρχεται στο ποσό των 32.258,06 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 40.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Η.Π. Νάουσας www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις).

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.naoussa.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ ( http://www.eprocurement.gov.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Η.Π. Νάουσας (Δ. Βλάχου 30), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την Δευτέρα 19/07/2021 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:30 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς σύμφωνα με το άρθρο 2.2. της διακήρυξης, οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτουν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.

Δηλώνεται ρητά ότι οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ μόνο την ενότητα α. "Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής" , για την προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Αρ. Εναριθμ.: 2019ΣΕ11910066) σε βάρος του Κ.Α. : 02.64.6117.003 του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Δηλώνεται ρητά πως οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν στο Μέρος IV του ΕΕΣ μόνο την ενότητα α "Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής" , για την προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παπαφιλίππου (τηλ.: 2332029622, ηλ. Ταχ.: papafilippou@naoussa.gr ) της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

 

Καρανικόλας Νικόλαος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies