Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό  με αντικείμενο της σύμβασης  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020.  - CPV 44221000-5

Τα σχολικά κτίρια στα οποία θα γίνει αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων είναι :  α)το 5ο Δημοτικό σχολείο Νάουσας,β) το 1ο - 2ο Γενικό Λύκειο Νάουσας,γ) το «Λάππειο» 1ο Γυμνάσιο Νάουσας ,δ) το Δημοτικό σχολείο Κοπανού ε)το Δημοτικό σχολείο Στενημάχου και στ)το 2ο Νηπιαγωγείο Νάουσας: (Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 104802)

 Φορέας  υλοποίησης  της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Η.Π. Νάουσας. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 02.15.7135.021 με το ποσό των 297,30€ για το έτος 2020 και τον αντίστοιχο Κ.Α. με το ποσό των 121.000,00€ για το έτος 2021. Χρηματοδότηση  ποσού   121.300 ευρώ,  άρθρο 13 του  Ν2880/2001.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 180 ημερολογιακές ημέρες. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής . Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται  σε ευρώ  ανά τετραγωνικό μέτρο. Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών ή αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών, θα απορρίπτονται.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών  η Πέμπτη 14-01-2021 και ώρα 8.00 π.μ.

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η  02-02-2021  και ώρα 23.59 μμ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  08-02-2021  και ώρα 10.30 π.μ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα  σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών, ήτοι 978,20 €. (αρθρο 2.2.2 της διακήρυξης). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι διακόσιες δέκα (210) ημέρες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης). H εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται κατόπιν και της προσκόμισης εγγυητικής καλής λειτουργίας  αξίας 2.000 ευρώ διάρκειας  4 ετών.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 104802

Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Ν.Ημαθίας. Καταχωρείται επίσης μαζί και με το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).   

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.naoussa.gr στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies