Συνοπτικός Διαγωνισμός Συντήρησης αποδυτηρίων γηπέδου Τ.Κ. Ροδοχωρίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

         

 

 

 

              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

               

                     Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, προκηρύσσει την, με συνοπτική διαδικασία, επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του υποέργου: «Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Τ.Κ. Ροδοχωρίου» με προϋπολογισμό 14.830€ (δαπάνη εργασιών, με 18% Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα και ΦΠΑ 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Α1 τάξη και άνω).

                     Το υποέργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ. 43/2019, μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας με προθεσμία περαίωσης τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες.

                     Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 12/07/2019 στην ιστοσελίδα www.naoussa.gr. Για να υποβάλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τυπώσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την ηλεκτρονική του μορφή. Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.naoussa.gr & στο ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr.

                     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31-07-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα, οδός Δημητρίου Βλάχου 30 και το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).

                     Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2332029622 (κ. Κυράνος Θ.).

                     Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων στην κατηγορία "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ" και που είναι εγκατεστημένα σε:

              α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

              β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

              γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γ

              ενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

              δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

                     Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

                     Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

                     Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε. 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. και έχει περιληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό Δήμου Νάουσας 2019, με τις, αρ. 86/2018 (ΑΔΑ: ΨΕ90ΩΚ0-Ν6Δ) και 458/2018 (ΑΔΑ: ΩΓΡΡΩΚ0-0ΧΛ) και 521/2018 (ΑΔΑ: Φ6ΓΩΚ0-Φ4Ξ), αποφάσεις του Δ.Σ. Νάουσας.

                     Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

                     Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Μ.Ε.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

 

Λογδανίδης Ευστάθιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies