ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας και την εκπόνηση Προσαρτήματος Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου έναντι κορωνοϊού SARS COV-2 για τους εργαζόμενους του Δήμου Η.Π. Νάουσας

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας πρόκειται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας & ιατρού εργασίας για ένα έτος από υπογραφής της σύμβασης, καθώς και την εκπόνηση προσαρτήματος Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου έναντι κορωνοϊού SARS COV-2 για τους εργαζόμενους του Δήμου Η.Π. Νάουσας και απευθύνει πρόσκληση  για υποβολή προσφοράς, προς τους ενδιαφερόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους φορείς, για την αποστολή των οικονομοτεχνικών τους προσφορών έως και τις  24/11/2021 και ώρα 1:00 μ.μ.

       Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Δήμο Η.Π. Νάουσας

Προσφορά

του ………

«για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας και  την εκπόνηση Προσαρτήματος Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου έναντι κορωνοϊού SARS COV-2 για τους εργαζόμενους                                             του  Δήμου Η.Π. Νάουσας»                                                                                               με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  24/11/2021, ώρα 1:00 μ.μ

αρ. σχετ. πρόσκλησης:    19015 / 18-11-2021

*Υπόψη Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

       Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Εκπρόθεσμες προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 Παρακαλούμε μαζί με την οικονομοτεχνική σας προσφορά, να συμπεριλάβετε εντός του φακέλου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (από τον / τους ασφαλιστικό/ούς φορέα/είς) –και φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.
  • Πιστοποιητικά εγγραφής  και ισχύουσας εκπροσώπησης στο αντίστοιχο  επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ώστε  να αποδεικνύεται δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας αλλά και η σύνθεση/εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου φορέα, πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου).
  • Αντίγραφο αποσπάσματος ποινικού/ ών μητρώου/ων πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου) ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων των ταυτοτήτων προκειμένου να τα αναζητήσει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία μας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υφίσταται επιβολή σε βάρος της επιχείρησής σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 Ν. 4782/2021).

Οι προσφορές διαβιβάζονται σφραγισμένες στον Δήμαρχο, ο οποίος εκδίδει και την  απόφαση ανάθεσης. Ο πάροχος θα κληθεί να υπογράψει την σχετική σύμβαση κατόπιν  πρόσκλησης, εντός δέκα ημερών.

      Σας επισυνάπτουμε την υπ’ αριθμ.  18303/ 10-11-2021  μελέτη – ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να κατατεθούν οι σχετικές προσφορές.

 

 Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

 

 Καρανικόλας Νικόλαος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies