Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

«Εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας»

    Ο Δήμος Νάουσας  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, (αρ.συστ ΕΣΗΔΗΣ 353556  ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία «Εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας» .  Ταξινόμηση κατά  Cpv: 45112714-3

   Αντικείμενο της σύμβασης  είναι οι «Εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας». Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν στην κατασκευή μνημείων τεσσάρων ειδών τύπου Α-Β-Γ-Δ, από λευκό μάρμαρο αρίστης ποιότητας γυαλισμένο και στην τοποθέτηση λευκών γυαλισμένων πλακών μαρμάρου στο οστεοφυλάκιο. Στη δαπάνη περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως υλικά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας.

Φορέας  υλοποίησης & χρηματοδότησης :Δήμος Η.Π. Νάουσας.  Η  δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας έχει εκτιμηθεί ότι θα ανέλθει στο ποσό των 101.800,00 €  με επί πλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% ποσού 24.432,00 €, δηλαδή συνολική δαπάνη 126.232,00 €. Η σύμβαση θα βαρύνει την με  ΚΑ 02.45.7326.015  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού με 29.512,00 € για το έτος 2024, 63.116,00 € για το έτος 2025 και 33.604,00 € για το έτος 2026 (σχετ. Α.Α.Υ.  408/2024).

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

    Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού

      Διάρκεια ισχύος της σύμβασης:  δύο έτη (είκοσι τέσσερις μήνες) από την ημερομηνία υπογραφής.

       Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου βρίσκονται διαθέσιμα όλα τα έγγραφα της σύμβασης. Κάθε είδους επικοινωνία γίνεται μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

     Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα

ή ενώσεις οικονομικών φορέων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.1 της υπ΄αρ.16285 /14 -6 -24 διακήρυξης. 

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

     Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ. 64233/10.06.2021 (ΦΕΚ: 2453/Β΄/09.06.20210

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών  : από την ανάρτηση της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 1 / 7 /2024  και ώρα 23:59 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 3 /7/2024 και ώρα 11:00 π.μ.  

      Εγγυήσεις:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, ποσού  1.018,00 €   που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού άνευ Φ.Π.Α.Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 210 ημέρες, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

          Η παρούσα, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, στην ιστοσελίδα του Δήμου:  www.naoussa.gr ,στην διαδρομή : Επικαιρότητα-προκηρύξεις και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου στη Νάουσα και στα δημοτικά καταστήματα της Δ.Ε. Ειρηνούπολης (Δ.Κ. Αγγελοχωρίου) και της Δ.Ε. Ανθεμίων (Δ.Κ. Κοπανού).

            Η Διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρούνται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.naoussa.gr  στην διαδρομή : Επικαιρότητα -προκηρύξεις, απ’ όπου παρέχεται πλήρης, ελεύθερη και δωρεάν λήψη,  και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies