Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας»,  συνολικής αξίας 32.023,39 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (28.339,29 € άνευ ΦΠΑ) όπως φαίνεται στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού: (Α/Α  176753 συστ. ΕΣΗΔΗΣ )

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 2- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ)

15810000-9

Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

8.165,99

ΟΜΑΔΑ 4- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ)

15810000-9

Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

3.996,50

ΟΜΑΔΑ 6- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ

(ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ)

15810000-9

Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

1.627,67

ΟΜΑΔΑ 8- ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (για παιδικούς σταθμούς) (ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ)

15511100-4

Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

2.448,82

ΟΜΑΔΑ 10- ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

(γάλα φρέσκο ως είδος ατομικής προστασίας) (ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ)

15511100-4

Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

15.784,41

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

32.023,39 €

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 του Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α. 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής μονάδας (σε ευρώ), χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια  ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες, (2,4,6,8,10)  για τη συνολική ωστόσο κηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών  : από την ανάρτηση διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών η Τετάρτη 30 /11/2022 και ώρα 23:59:00  μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 1/12/2022 και ωρα 11:00  π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα  σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Οι προσφορές θα  πρέπει να συνοδεύονται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα μέρες μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη (άρθρο 2.2.2. της διακήρυξης). O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε   210  ημέρες. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης (άρθρο 4.1 της διακήρυξης Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον έντεκα μήνες (11) μήνες και δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης. 

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ δέκα (10) μήνες.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.naoussa.gr, στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies