Πρόσληψη ενός ( 1 ) ατόμου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών

Ο Δήμαρχος Νάουσας , έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 Α', Πρόγραμμα Καλλικράτης ).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει.
  3. Την με αριθμ. 180/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,

κάνει γνωστό

 

            ότι θα προβεί στην πρόσληψη ενός  ( 1 ) ατόμου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου σε προσωπικό λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας και  μεγάλου όγκου των απορριμμάτων που δημιουργείται στο Άλσος του Αγίου Νικολάου της Ηρωικής Πόλης Νάουσας,  η έλλειψη προσωπικού  καθιστά αναγκαία και κατεπείγουσα την πρόσληψη προσωπικού για να ανταπεξέλθει η υπηρεσία Καθαριότητας στις δύσκολες αυτές συνθήκες και να διατηρηθεί το Άλσος του Αγίου Νικολάου του δήμο Νάουσας σε καλή υγειονομική κατάσταση χωρίς συσσώρευση απορριμμάτων, στην αποφυγή εστιών μόλυνσης,  της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και την οπτική βελτίωση του Άλσους του Αγίου Νικολάου. όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

 

     

Κλαδος/Ειδικότητα

    

 Αριθμός

 

 Χρονική διάρκεια

 

Ειδικά – τυπικά προσόντα πρόσληψης

 

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ/ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

       1

   

     

     2 μήνες

 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος τίτλος της αλλοδαπής.

 

 

 

 

 

 

         

             Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 16/8/2023 μέχρι και τις 22/8/2023  στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  του Δήμου Νάουσας

( Δ/νση : Δημαρχίας 30, Νάουσα , Τ.Κ. 59200 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

        

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies