ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας» - Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, έπειτα από άγονο διαγωνισμό, για την ομάδα 5 «Είδη αρτοζαχαροπλαστικής» , ομάδα 6 «Γάλα φρέσκο παστεριωμένο (για Π.Σταθμούς) και ομάδα 8 «Γάλα φρέσκο παστεριωμένο (γάλα φρέσκο ως είδος ατομικής προστασίας» )

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 περ. α "Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση" ".....2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημα της......."

 

2) Βάσει της 346/2022 (ΑΔΑ: ΨΕΝΛΩΚ0-ΥΓΓ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας» για ένα έτος (δώδεκα μήνες), εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αριθ. πρωτ. 11783/22-8-2022 διακήρυξη, ενδεικτικού προϋπολογισμού 145.395,80 ευρώ (άνευ ΦΠΑ). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ έλαβε ΑΔΑΜ : 22PROC011129270 2022-08-23. Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 170373 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περίληψη της Διακήρυξης (αρ.πρωτ. 11785/22-8-2022) δημοσιεύτηκε  και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : HMEΡΗΣΙΑ, ΛΑΟΣ , ΒΕΡΟΙΑ. Περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και έλαβε ΑΔΑ: 6ΝΛ3ΩΚ0-ΠΨ6.  Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.naoussa.gr    στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις

3) Με την υπ’ αριθ.436/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια του 3ου πρακτικού με αρ.πρωτ. 14536/28-9-2022- Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την υπ΄αρ.343/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  αποφασίστηκε:

α. η ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού (αριθ. πρωτ. 11783/22-8-2022 διακήρυξη)  για τις:  ομάδα 5 «Είδη αρτοζαχαροπλαστικής» , ομάδα 6 «Γάλα φρέσκο παστεριωμένο (για Π.Σταθμούς) και ομάδα 8 «Γάλα φρέσκο παστεριωμένο (γάλα φρέσκο ως είδος ατομικής προστασίας), λόγω μη υποβολής προσφορών (άγονος)  και

β. η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού για την ανάθεσή των : ομάδα 5 «Είδη αρτοζαχαροπλαστικής» , ομάδα 6 «Γάλα φρέσκο παστεριωμένο (για Π.Σταθμούς) και ομάδα 8 «Γάλα φρέσκο παστεριωμένο (γάλα φρέσκο ως είδος ατομικής προστασίας) , χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 11783/22-8-2022  διακήρυξης ΑΔΑΜ : 22PROC011129270 2022-08-23).  

 

4) Ο διαγωνισμός (αριθ. πρωτ. 11783/22-8-2022 διακήρυξη) για την «προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας», είναι κάτω των ορίων, συνεπώς δεν απαιτείται η σύμφωνη γνωμοδότηση της ΕΑΑΔΗΣΥ.

5) Την αρ.3/2022 προμελέτη του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας»  που αποτελεί μέρος του ΠΑΡΆΡΤΗΜΑΤΟΣ  Ι -Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  (αρ. πρωτ. 11783/22-8-2022 διακήρυξη ΑΔΑΜ : 22PROC011129270 2022-08-23)

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν την προσφορά τους για τις :

ομάδα 5 «Είδη αρτοζαχαροπλαστικής»

ομάδα 6 «Γάλα φρέσκο παστεριωμένο (για Π.Σταθμούς) και

ομάδα 8 «Γάλα φρέσκο παστεριωμένο (γάλα φρέσκο ως είδος ατομικής προστασίας) ,

σύμφωνα με την αρ.2/2022 προμελέτη του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας»  που αποτελεί μέρος του ΠΑΡΆΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι -Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (αρ. πρωτ. 11783/22-8-2022 διακήρυξη) και χωρίς αλλαγή των όρων της αρ. πρωτ. 11783/22-8-2022  διακήρυξης (ΑΔΑΜ : 22PROC011129270 2022-08-23) 

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 5

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

15810000-9

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

16.060,00

18.147,80

ΟΜΑΔΑ  6

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

(για Π.Σταθμούς)

15511000-4

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

                    2.300,00

2.599,00

ΟΜΑΔΑ 8

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

(γάλα φρέσκο ως είδος ατομικής προστασίας )

15511000-4

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

14.828,10

16.755,75

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

33.188,10 €

37.502,55 €

 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχουν εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. υπ΄αρ.102/2022, 103/2022 ΑΑΥ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι   της υπ’ αριθ. πρωτ. 11783/22-8-2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ : 22PROC011129270 2022-08-23).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα  ή περισσότερα τμήματα  της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον τμήματος. Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. (άρθρο 2.3.1. της υπ’ αριθ. πρωτ. 11783/22-8-2022 διακήρυξης)

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,

 

Συστημικός αριθμός

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφοράς

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς

         173786

          7/10/2022

 

13/10/2022 και

Ώρα 23:59:00

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, του (υπο) φακέλου "Δικαιολογητικά συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά" και του (υπο)φακέλου "Οικονομική Προσφορά"  θα γίνει την  Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.

 

 

Η προσφορά θα κατατεθεί σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως ισχύει.

Για τον τρόπο υποβολής προσφορών (άρθρο 2.4.2 της υπ΄αρ.πρωτ. 11783/22-8-2022 διακήρυξης)

Στην προσφορά που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, η οποία τους δεσμεύει για διάστημα επτά (7) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (άρθρο 2.4.5 της υπ΄αρ.πρωτ. 11783/22-8-2022 διακήρυξης), υποχρεούνται να συμπεριλάβουν:

Α) Στον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται η υποβολή του ΕΕΕΣ και η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,  σε ποσοστό συμμετοχής  1%  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό άνευ ΦΠΑ(άρθρο 2.4.3.1 της υπ΄αρ.πρωτ. 11783/22-8-2022 διακήρυξης).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της υπ΄αριθ. πρωτ. 11783/22-8-2022 διακήρυξης, δηλαδή για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Για την τεχνική προσφορά,  όπως ορίζεται στο άρθρο 2.4.3.2 της υπ΄αρ.πρωτ. 11783/22-8-2022 διακήρυξης.

Β) Στον ηλεκτρονικό φάκελο «Οικονομική Προσφορά»

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και επισυνάπτεται στην προσφορά και το έντυπο οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα ΙΙ -Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς της υπ΄αρ.πρωτ. 11783/22-8-2022 διακήρυξης) -η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4 της διακήρυξης.

 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται ανωτέρω , άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 2.4.2.5.  της υπ΄αρ.πρωτ. 11783/22-8-2022 διακήρυξης)

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΜΑΔΑ 5

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

16.060,00

 

 

160,60 €

ΟΜΑΔΑ 6

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

(για Π.Σταθμούς)

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

2.300,00

 

 

23,00 €

ΟΜΑΔΑ 8

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

(γάλα φρέσκο ως είδος ατομικής προστασίας )

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

14.828,10

148,28 €

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 173786, θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.naoussa.gr    στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 11783/22-8-2022 διακήρυξη  (ΑΔΑΜ:  22PROC011129270 2022-08-23).

 

O Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

 

Νικόλαος Καρανικόλας

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies