ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Η΄ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1

Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε.

Ηροδότου 33

Καλαμαριά ΤΚ 55133

Τηλ. :2310441900

Fax: 2310441999

e-mail: diagonismoi@office1.gr, info@office1.gr

2

Β. Παράσχος & Σια Ε.Ε.

Αθ. Διάκου 55

Καλοχώρι Θες/νικηΤΚ 57009

Τηλ.: 2310 778849

Fax: 2310752370

e-mail: info@etiroll.gr

3

Ευθυμιάδης Δημ. & Σια Ο.Ε.

Πυθαγόρα 18

Θεσσαλονίκη 56225

Τηλ.: 2310243243

Fax: 2310707224

e-mail: competitions@toner-melania.gr

     

4

Μαρία και Έφη  Μακροπούλου Ο.Ε.

Παναγούλη 4

Νάουσα

ΤΚ 59200

Τηλ.: 2332022420

e-mail:maromakro1234@gmail.com

5

Βιβλιοπωλείο «ΧΑΡΤΙΝΗ ΦΩΛΙΑ» - Στάρχου Παναγιώτα

Ερμού 89

 ΤΚ Κοπανός, ΔΕ Ανθεμίων, Δ.  Νάουσας

 ΤΚ 59035

Τηλ.:2332043306

e-mail:starcoug@gmail.com

6

Βιβλιοπωλείο «ΤΟ ΦΥΛΛΟ» Μητσιάνης Ιωάννης

Χρ. Λαναρά 14

Νάουσα

ΤΚ 59200

Τηλ.:2332022401

7

Βιβλιοπωλείο «ΧΡΥΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ»-

Θωμαΐδου Αικατερίνη 

ΤΚ Αγγελοχώρι, ΔΕ Ειρηνούπολης, Δ. Νάουσας

TK 59034

Τηλ. - FAX: 2332048067

e-mail: xrises_selides@yahoo.gr

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προκειμένου να καλυφθούν  οι σχετικές ανάγκες που αφορούν στην προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικού γραφείου, απευθύνει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς. Παρακαλούμε, για την αποστολή των σχετικών προσφορών έως και την Πέμπτη 23/12/2021 και ώρα 13:00.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΑΝΕΥ  Φ.Π.Α.

6.679,25 €

Φ.Π.Α (24%)

1.603,02 €

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ   Φ.Π.Α.

8.282,27 €

 

 

Διαδικασία – τρόπος-τόπος υποβολής προσφοράς– κριτήριο κατακύρωσης

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών και των αναφερόμενων ποσοτήτων.

 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Δήμο Η.Π. Νάουσας (Νάουσα, ΤΚ 59200, Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας)

Προσφορά για την:  προμήθεια γραφικής για το Δήμο Η.Π. Νάουσας

του …………………………………………………………………………………………………………………………………………[1]

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών    23/12/2021 και ώρα 13:00.

αρ. σχετ. πρόσκλησης:   21013 /  16-12-2021

-Υπόψη Γρ. Προμηθειών–ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζει ανωτέρω η παρούσα  πρόσκληση,

                είτε (α) με αποστολή (με courier ή ταχυδρομείο), επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, (Δημαρχείο Δ. Νάουσας, Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας),Νάουσα, Τ.Κ. 59200 )

                 είτε (β)                με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, ( Ισόγειο Δημαρχείου Δ. Νάουσας, Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας),Νάουσα, Τ.Κ. 59200 ).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου, το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα . Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

 

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομοτεχνική σας προσφορά, και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του αρ. 73 του Ν. 4412/2016, να συμπεριλάβετε εντός του ανωτέρω φακέλου και τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής:

  • Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (από τον / τους ασφαλιστικό/ούς φορέα/είς,  με την ένδειξη: για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου… κλπ) –και φορολογικής (με την ένδειξη: για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης… )ενημερότητας σε ισχύ
  • Πιστοποιητικά εγγραφής  και ισχύουσας εκπροσώπησης στο αντίστοιχο  επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ώστε  να αποδεικνύεται δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας αλλά και η σύνθεση/εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου φορέα, πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου).
  • Αντίγραφο αποσπάσματος ποινικού/ ών μητρώου/ων πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου) ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων των ταυτοτήτων προκειμένου να τα αναζητήσει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία μας.
  • Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)
  • Υπεύθυνη δήλωση νομίμως υπογεγραμμένη  ότι τα προσφερόμενα είδη τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 20927/  15-12-2021  σχετικής τεχνικής περιγραφής.

 

           

Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Προσφορές που θα φέρουν ελλείψεις, λάθη, σβησίματα ή διορθώσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Οι τιμές προσφοράς του προμηθευτή δεν μεταβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν χρονική παράτασή της.

 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

 

Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (αρ. 120, Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 53 του Ν. 4782/2021).

 

Οι προσφορές, μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, διαβιβάζονται σφραγισμένες στο Δήμαρχο, ο οποίος εκδίδει και την σχετική απόφαση ανάθεσης.

 

Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί, θα κληθεί μετά την ανωτέρω απόφαση ανάθεσης και κατόπιν πρόσκλησης, να υπογράψει  τη σχετική σύμβαση με το Δήμο Η.Π. Νάουσας.

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος των συμβάσεων θα είναι η ημερομηνία υπογραφής τους και η διάρκεια ισχύος τους ορίζεται για ένα έτος (12 μήνες). 

 

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

 

  Καρανικόλας Νικόλαος

 

[1] Ο υποψήφιος προμηθευτής αναφέρει την επωνυμία της επιχείρησης/εταιρείας, την έδρα (Δ/νση ) και στοιχεία επικοινωνίας(τηλέφωνα, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ…)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies