ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΝΕΑ) ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προκειμένου να καλύψει την σχετική του ανάγκη για την παροχή υπηρεσίας «ασφάλισης των οχημάτων Δήμου Νάουσας» για την περίοδο από 1/6/2021 έως και 31/5/2022, απευθύνει πρόσκληση  για υποβολή προσφοράς, προς τους ενδιαφερόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους φορείς, για την αποστολή των οικονομοτεχνικών τους προσφορών έως και την  21/05/2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

           Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

 

Προς τον Δήμο Η.Π. Νάουσας

Προσφορά

του ………

για την:  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  21/05/2021, ώρα 13:00 μ.μ

αρ. σχετ. πρόσκλησης:    7217/ 14-05-2021

*Υπόψη Γρ. Προμηθειών – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

          Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Εκπρόθεσμες προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 Παρακαλούμε μαζί με την οικονομοτεχνική σας προσφορά, να συμπεριλάβετε εντός του φακέλου τα κάτωθι δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (από τον / τους ασφαλιστικό/ούς φορέα/είς) –και φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.
  • Πιστοποιητικά εγγραφής  και ισχύουσας εκπροσώπησης στο αντίστοιχο  επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ώστε  να αποδεικνύεται δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας αλλά και η σύνθεση/εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου φορέα, πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου).
  • Αντίγραφο αποσπάσματος ποινικού/ ών μητρώου/ων πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου) ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων των ταυτοτήτων προκειμένου να τα αναζητήσει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία μας.

 

Οι προσφορές διαβιβάζονται σφραγισμένες στον Δήμαρχο, ο οποίος εκδίδει και την σχετική απόφαση ανάθεσης. Ο πάροχος θα κληθεί να υπογράψει την σχετική σύμβαση κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, εντός δέκα ημερών.

      Σας επισυνάπτουμε την υπ’ αριθμ.  6338/ 27-04-2021  σχετική περιγραφή – ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να κατατεθούν οι σχετικές προσφορές.

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

 

Καρανικόλας Νικόλαος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies