Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Μ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ» συνολικής αξίας 92.910,72 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (74.928,00€ άνευ ΦΠΑ)

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την υπηρεσία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Μ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ  Κ.Δ.Α.Υ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΤΟ  Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ» συνολικής αξίας 92.910,72 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (74.928,00€ άνευ ΦΠΑ) όπως φαίνεται στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού: (Α/Α  96515  συστ. ΕΣΗΔΗΣ )

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.Τ.

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

CPV

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Μ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ

Φορέας χρηματοδότησης: Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.)

Κ.Α. 02.20.6117.007

 

1

Μεταφόρτωση, μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών και εκφόρτωση αυτών

1

ton

1.680,00 ton

35,00 €/ ton

58.800,00

 

90512000-9

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ

Φορέας χρηματοδότησης: Δήμος Νάουσας

Κ.Α. 02.20.6117.008

2

Μεταφόρτωση, μεταφορά υπολλείμματος ανακυκλώσιμων υλικών και εκφόρτωση αυτών

1

ton

672,00 ton

24,00 €/ ton

16.128,00

 

 

90512000-9

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

74.928,00

 

Φ.Π.Α.

17.982,72

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

92.910,72 €

 Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του έτους 2020 και  2021 του Δήμου Νάουσας.  Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο των υπηρεσιών της παρούσας μελέτης. Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των υπηρεσιών  ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών  Δευτέρα 31/8/2020 και ώρα 8:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η  Τρίτη 15/9/2020 και ώρα 23:59 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 21/9/2020 και ώρα 10.00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα  σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016.
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Οι προσφορές θα  πρέπει να συνοδεύονται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 749,28 € η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 240 ημέρες. Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης). Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 14 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε   210  ημέρες.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.naoussa.gr, στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία ανάρτησής τους, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π.  ΝΑΟΥΣΑΣΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies