Διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας»,  συνολικής αξίας 151.241,59 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (132.825,5 € άνευ ΦΠΑ) όπως φαίνεται στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού: (Α/Α  91476  συστ. ΕΣΗΔΗΣ )

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 1

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

15800000-6

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

23.919,84

ΟΜΑΔΑ 2

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

15300000-1

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

18.917,42

ΟΜΑΔΑ 3

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

15110000-2

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

15.514,33

ΟΜΑΔΑ 4

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

15211000-0

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

14.791,70

ΟΜΑΔΑ 5

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

15810000-9

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

15.167,30

ΟΜΑΔΑ  6

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

(για Π.Σταθμούς)

15511000-4

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

2.158,30

ΟΜΑΔΑ 7

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

15411110-6

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

5.595,76

ΟΜΑΔΑ 8

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

(γάλα φρέσκο ως είδος ατομικής προστασίας )

15511000-4

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

12.774,98

ΟΜΑΔΑ9

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (ως είδος ατομικής προστασίας )

15511000-4

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

42.401,96

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

151.241,59 €

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του έτους 2021 και  2022 του Δήμου Νάουσας, του Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α.  Αναλυτικά ο προϋπολογισμός κάθε φορέα χωρίς ΦΠΑ  είναι :1. Δήμος  Νάουσας : 37.523,86 €,    2.Ν.Π.Δ.Δ.:  95.301,64€,  Σύνολο 132.825,5 ευρώ άνευ ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται, για τα είδη των ομάδων :2) Οπωρολαχανοπωλείου, 3) Κρεοπωλείου, 4)Ιχθυοπωλείου, 7)Ελαιόλαδο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα προμήθειας),  την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές)  που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια  ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες, (1-9)  για τη συνολική ωστόσο κηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών  Δευτέρα 31/5/2021020  και ώρα  17.00μμ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η Τετάρτη  16/6/2021 και ώρα 17.00μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 23/6/2021 και ώρα 11.00 πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα  σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Οι προσφορές θα  πρέπει να συνοδεύονται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη (άρθρο 2.2.2. της διακήρυξης). Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης). Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις  αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των  είκοσι χιλιάδων  ευρώ  (άνευ ΦΠΑ).Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τους. O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε   210  ημέρες.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.naoussa.gr, στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies