Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας»,  συνολικής αξίας 164.300,14 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (145.395,80 € άνευ ΦΠΑ) όπως φαίνεται στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού: (Α/Α  170373  συστ. ΕΣΗΔΗΣ )

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 1

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

15800000-6

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

28.408,14

ΟΜΑΔΑ 2

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

15300000-1

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

18.370,76

ΟΜΑΔΑ 3

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

15110000-2

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

13.671,87

ΟΜΑΔΑ 4

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

15211000-0

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

14.791,70

ΟΜΑΔΑ 5

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

15810000-9

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

18.147,80

ΟΜΑΔΑ  6

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

(για Π.Σταθμούς)

15511000-4

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

2.599,00

ΟΜΑΔΑ 7

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

15411110-6

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

6.956,28

ΟΜΑΔΑ 8

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

(γάλα φρέσκο ως είδος ατομικής προστασίας )

15511000-4

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

16.755,75

ΟΜΑΔΑ9

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (ως είδος ατομικής προστασίας )

15511000-4

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

44.598,84

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

164.300,14 €

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του έτους 2022 και  2023 του Δήμου Νάουσας, του Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α.  Αναλυτικά ο προϋπολογισμός κάθε φορέα χωρίς ΦΠΑ  είναι :1. Δήμος  Νάουσας : 39.468,00 €,    2.Ν.Π.Δ.Δ.:  105.927,80€,  Σύνολο 132.825,5 ευρώ άνευ ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται, για τα είδη των ομάδων :2) Οπωρολαχανοπωλείου, 3) Κρεοπωλείου, 4)Ιχθυοπωλείου, 7)Ελαιόλαδο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα προμήθειας),  την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές)  που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια  ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες, (1-9)  για τη συνολική ωστόσο κηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών  : από την ανάρτηση διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών η Παρασκευή 9/9/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 12 /9/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα  σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Οι προσφορές θα  πρέπει να συνοδεύονται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα μέρες μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη (άρθρο 2.2.2. της διακήρυξης). O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε   210  ημέρες. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης (άρθρο 4.1 της διακήρυξης Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα τρεις (13) μήνες και δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.naoussa.gr, στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την διακήρυξη 22PROC011129270 από εδώ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies