Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328

Fax    :  2332024260

E-mail : vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr

Αρ. Πρωτ: 17049/3-9-2018

 

 Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

   Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό  με αντικείμενο της σύμβασης  την  προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών για την τοποθέτηση τους σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Νάουσας   που είναι  εγκατεστημένες ή εντός κοινόχρηστων χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου Νάουσας ή εντός ιδιόκτητων οικοπέδων του Δήμου Νάουσας ή εντός ακινήτων, τα οποία έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση στο Δήμο Νάουσας ή εντός ακινήτων για τα οποία έχει ζητηθεί από το Δήμο Νάουσας η παραχώρηση της χρήσης τους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στόχος της προμήθειας είναι ποιοτική αναβάθμιση των παιδικών χαρών με στόχο την ασφαλή λειτουργία τους.: (Α/Α      62505       συστήματος ΕΣΗΔΗΣ )

CPV : 37535230-8, 37535100-8, 37535240-1, 44111700-8, 34991000-0

 Φορέας  υλοποίησης  της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Η.Π. Νάουσας.   Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.30.7135.042  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 και του αντίστοιχου έτους  2019 .

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  το ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010  με το ποσό  208.382,00 ευρώ  Α.Π.34502/9-7-2018  Απόφαση  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

 Οι Προσφορές υποβάλλονται για ένα έως   τρία    τμήματα :

ΤΜΗΜΑ 1  : « ΟΜΑΔΑ  Ι OΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  », εκτιμώμενης αξίας 75.600,00  πλέον ΦΠΑ  24%.

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΟΜΑΔΑ  ΙΙ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ », εκτιμώμενης αξίας .61.250,00  πλέον ΦΠΑ  24%.

ΤΜΗΜΑ  3 «ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ » εκτιμώμενης αξίας 31.200,00  πλέον ΦΠΑ  24%.

  Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία . Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει  τιμής .

 Ημερομηνία  και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών  η Τρίτη  4-9-2018   και ώρα 15.00 μμ.

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η  Πέμπτη    27-9-2018                και ώρα 17.00μμ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  Tετάρτη   3-10-2018         και ώρα 10.30 π.μ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα  σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών (άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης) Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη(άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης). Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης) O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε   7 μήνες .

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 4  μήνες  . 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο

www.naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies