ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

         

 

Νάουσα  1-2-2018

Αρ. Πρωτ. :2673

 

 Διεύθυνση Οικονομικών

Γραφειο Προμηθειών

    Πληροφορίες Bαταντζή Α.Λαπαβίτσας Γ.

   Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 5 92 00  Νάουσα

     Τηλ.: 2332350367 ,328 Fax: 2332024260

                                                                                         


Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  YΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» Ενδεικτικού  προϋπολογισμού  29.691,42 άνευ   ΦΠΑ 24%. Σύνολο  36.817,35  ευρώ με το Φ.Π.Α.                                     Κωδικός CPV: 39800000-0

  Α/Α

ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

1

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

4.032,12

967,70

4.999,82

2

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

10.589,70

2.541,53

13.131,23

3

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

7.534,80

1.808,35

9.343,15

4

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

7.534,80

1.808,35

9.343,15

Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα  ή περισσότερα τμήματα  της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον τμήματος.

Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης  ορίζεται σε ένα  έτος.     Η παράδοση της προμήθειας  θα είναι τμηματική  καθ’ όλη τη  διάρκεια  της σύμβασης στις εγκαταστάσεις του Δήμου Νάουσας και των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το αρθρο 12 της διακήρυξης.

 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

 β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

 γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το αντικείμενο δραστηριότητας που ασκούν να είναι συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η Τετάρτη  14-2-2018 .Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00  π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Η.Π. Νάουσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διαγωνισμού.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.10.6634  του προϋπολογισμού του έτους 2018 Δήμου Νάουσας  και  τον  ΚΑΕ 15.6634  του Ν.Π.ΚΚΠΑ  (υπ’ αριθ.139/2017 απόφαση του ΚΚΠΑ  για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης) τους αντίστοιχους του  2019 και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών.

Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr),  η περίληψη διακήρυξης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Δήμου www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις) και σε μία  εφημερίδα του Νομού. Σημεία επικοινωνίας Δήμος Νάουσας  Οδός: Δημαρχίας  30, Ταχ.Κωδ.: 59200,Τηλ.: 2332350367,2332350328 Telefax: fax2332024260, E-mail vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr. Ιστοσελίδα: www.naoussa.gr

                                                                                    

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας                                                       Κουτσογιάννης Νικόλαος                                                          

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies