Περίληψη διακήρυξης της μελέτης κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

 

 

 

  Νάουσα         4-10-2017            

  Αρ. πρωτ.:    23284      

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης ‘Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας', Π.Υ.: 14.265,69 (χωρίς ΦΠΑ), CPV: 71311220-9

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό Διαγωνισμό

(άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

 

1. Ο Δήμος Νάουσας προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας» με προεκτιμώμενη αμοιβή 14.265,69€ (χωρίς ΦΠΑ).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προεκτιμώμενη Τιμή, με απρόβλεπτα (€)

7

Μελέτη συγκοινωνιακών έργων

10.040,37

10

Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη

4.225,31

Σύνολο

14.265,68

Φ.Π.Α. (24%)

3.423,77

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

17.689,45

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων, προεκτίμηση αμοιβής, ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr.

3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2332029622, Fax: 2332029626, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κυράνος Θ. (email : tsioga@naoussa.gr)

4. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 18-10-2017 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας (Δημητρίου Βλάχου 30, 592 00, Νάουσα), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:

Κατηγορία

Είδος μελέτης

Ελάχιστη τάξη μελετητικού πτυχίου

7

Μελέτη συγκοινωνιακών έργων

Α και άνω

10

Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη

Α και άνω

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται απότα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με βάση των κριτηρίων επιλογής όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.

7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι έξι (6) μήνες.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

9. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από πόρους του Δήμου Νάουσας με το ποσό των 8.844,73 € (ποσοστό 50%) και εν μέρει από πόρους της Π.Ε. Ημαθίας με το ποσό των 8.844,73 € (ποσοστό 50%) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011.

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

11. Τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την, με αρ. 216/2017 (ΑΔΑ: 6ΙΡΣΩΚ0-Ν3Ν), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Νάουσας. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, δηλαδή την Ο.Ε.

 

 

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies