Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί στις 25-6-2024, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  20ης TAKTIKHΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024

 

1

Έγκριση ή μη δαπανών Υπηρεσίας  Καθαριότητας  των μοκετών  των δομών της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  Δήμου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

2

 Διαγραφή  προστίμου του Α.Τ ΝΑΟΥΣΑΣ που βεβαιώθηκε για τον υπ’αριθ:113/28-07-23 χρηματικό κατάλογο του Δήμου μας.

3

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ζερβοχωρίου» (1η

κατάσταση δαπανών 2024 – ΚΑΕ 80.8251.010).

4

Έγκριση  2ου πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια «ΥΠ1 -  Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας»

5

 Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων  οφειλών της Τ.Μ 

6

Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων  οφειλών της Ο.Χ.

 

7

Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων  οφειλών του Χ.Θ.

8

 Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας ειδικού μηχανήματος πλύσης-στέγνωσης για το δάπεδο του Κλειστού Δ.Α.Κ. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

9

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μαρίνας (2η

κατάσταση δαπανών  2024-ΚΑΕ  80.8251.006)

10

 Απολογισμός  Εσόδων  Εξόδων του πρώην ΝΠ του Δήμου Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας

 

11

Διαγραφές οφειλών Μ.Φ. Και Γ.Δ.

12

 Έγκριση ή μη επέκτασης κατά ένα έτος της σύμβασης εργασίας ενός ατόμου  με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ειδικότητας  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ μέσω της με Α.Π.   42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ για την  απασχόληση μακροχρόνια  ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών 

 

13

Έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου   δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Μ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ  Κ.Δ.Α.Υ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ  ΣΤΟ  Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»

 

14

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ , - έπειτα από Διατύπωση Θετικής Γνώμης της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος

‘’ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ’’- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης του ΥΕ 7 με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»,(Κωδ. ΟΠΣ: 5037918 - Ενάριθμος της πράξης: 2019ΣΕ11910066 - ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΝΩΣΗΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «AMCO ABEE – DOTSOFT AE» ), της Πράξης: «Ανοιχτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Νάουσας με Κωδικό ΟΠΣ 5037918 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» , ως προς την προέγκριση χορήγησης 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών (με αναθεώρηση) με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή των ενδεικτικών προθεσμιών του

 

15

Έγκριση ή μη μετακίνησης  των δομών  ΚΔΑΠ ΑμεΑ , ΚΔΑΠ και Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού  του  Δήμου Η. Π. Νάουσας  στην παραλία Κατερίνης Πιερίας, στον Αγ. Νικόλαο Νάουσας και  στο Σέλι Ν. Ημαθίας αντίστοιχα και μίσθωση   λεωφορείων για τη  μετακίνηση των ωφελούμενων   και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

 

16

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Λευκαδίων» (2η κατάσταση δαπανών 2024 – ΚΑΕ 80.8251.005).

 

 

17

Διαγραφή ποσού από τον κατάλογο διαφύλαξης οστών, λόγω   διπλοεγγραφής.

 

18

 Έγκριση ή μη παροχής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο δημότη.

 

19

Διαγραφή οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ παρελθόντων ετών της       Δ***** Θ*****.   

 

20

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αρκοχωρίου» (2η κατάσταση δαπανών 2024 – ΚΑΕ 80.8251.012).

 

 

21

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυση στoν  Εκπολιτιστικό γυμναστικό σύλλογος Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

22

Αποδοχή δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος από τον Δήμο  Αθηναίων  στον Δήμο Νάουσας.

23

Έγκριση 4ου Πρακτικού  ελεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων για τις ανάγκες  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας»

 

24

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Κοπανού »  (2

κατάσταση δαπανών 2024– ΚΑΕ 80.8251.002).

25

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Νάουσας  (2η

κατάσταση δαπανών 2024– ΚΑΕ 80.8251.003)

26

Διαγραφή ή μη οφειλών από Χ.Κ. 082

 

27

Διαγραφή  οφειλών από Χ.Κ.:082  της επιχείρησης  Π******* Ν*******   & ΣΙΑ Ο.Ε. και επαναβεβαίωση με το ορθό ποσό οφειλής.

 

28

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας δύο (2) ταμπλό για μπασκέτα ολυμπιακού τύπου με στεφάνια διπλού ελατήριου στο Άλσος του Αγίου Νικολάου και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

 

29

 

5η Αναμόρφωση  Τεχνικού Προγράμματος  - Προϋπολογισμού έτους 2024 Δήμου Η.Π. Νάουσας

30

Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «Προσαρμογή των Παιδικών Σταθμών Δήμου Η.Π. Νάουσας στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017

 

31

Έγκριση ή μη δαπανών διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του "Naoussa Summer Festival 2024" και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

32

Καθορισμός αντιτίμου εισιτηρίου εισόδου για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του  "Naoussa Summer Festival 2024"

 

33

Καθορισμός Ελάχιστων Αποστάσεων Υπαίθριου Εμπορίου και προτεινόμενες θέσεις από τις Δ.Κ. Νάουσας

 

34

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας στάσιμου εμπορίου

 

35

Έγκριση ή μη της Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης για το έργο: «Αποχέτευση Οικισμών Γιαννακοχωρίου - Μαρίνας»", του Δήμου Η.Π. Νάουσας.
 

36

Έγκριση η μη συμφωνητικού με την εταιρία “cometogether IKE” για την υπηρεσία προπώλησης ηλεκτρονικών εισιτηρίων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Η.Π. Νάουσας

           

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

                                                 

                                                           ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies