«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

28/2/2022

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την                   28-02-2022 ημέρα  της εβδομάδος  Δευτέρα  και  ώρα από  11:00 έως   12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως  συμπληρώθηκε και ισχύει,   καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  9ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1

«Εισήγηση για προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2022»

2

Προγραμματισμός  προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου στο Δημοτικό Ωδείο « Εστία Μουσών »  και στα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Η.Π. Νάουσας

3    

Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων συστάδων 20, 21α του Δημοτικού Δάσους Νάουσας

4

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί των αιτημάτων, ενστάσεων, προσφυγών της Εταιρίας IPPIAS κατά του Δήμου Νάουσας

5

Έγκριση ή μη παροχής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο δημότη

6

Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδοχωρίου «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

 

7

Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νάουσας «ΠΥΡΣΟΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

 

8

Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3.4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

9

Έγκριση ή μη μελέτης του έργου «Αγροτική οδοποιία στη Δημοτική Ενότητα Νάουσας», προϋπολογισμού 500.000 €, Α.Μ.: 5/2022

10

Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικόλαου, του Αντιδημάρχου Νάουσας κ. Αδαμίδη Παύλου και του Αντιδημάρχου Νάουσας κ. Τριανταφύλλου Γεώργιου.

11

«Έγκριση αποδοχής όρων και συμμετοχής του δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α ́169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»  

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies