«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

28/01/2022

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την                   28-1-2022 ημέρα  της εβδομάδος  Παρασκευή   και  ώρα από  13:00 έως   14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως  συμπληρώθηκε και ισχύει,   καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  

1

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ'' ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,

(με ΚΩΔ.MIS: 5030983, Προϋπολογισμού:785.000,00 €), ως προς τη χορήγηση 4ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών.

2

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας», (με ΚΩΔ.ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810027 -ΚΩΔ.ΟΠΣ:5030978), ως προς τη χορήγηση 3ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών (με αναθεώρηση).

3    

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού», (με ΚΩΔ.ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 -ΚΩΔ.ΟΠΣ: 5030986), ως προς τη χορήγηση 2ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών (με αναθεώρηση).

4

Έγκριση Πάγιας  διαταγής  πορείας για το υπ .αριθμό όχημα του Δήμου     ΚΗΙ-4083

 

5

Αποδοχή ή μη δωρεάς

6

 Έγκριση ή μη, 11ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή Διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (45) σαράντα πέντε  ημερολογιακές ημέρες

7

Έγκριση ή μη της 1/2022 απόφασης του Ν. Π. του Δήμου για την « 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Κ.Κ.Π.& Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας»

8

Έγκριση ή μη, της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2020»,  κατά (2) δύο μήνες - με αναθεωρήσεις - (Αρ. Μελ. 11/2020)  Ανάδοχος:  "ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε."

9

Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΕΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ (ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ «ΠΟΛΛΑ ΝΕΡΑ»)» που εκτελέστηκαν από την ανάδοχο : ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ, Πολιτ. Μηχ/κό-ΕΔΕ

10

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους Δήμου Νάουσας Δ.Ε. Ανθεμίων

11

Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών  της υπηρεσίας «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) στο Δήμο Νάουσας» περί ματαίωσης της διαδικασίας.

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies