«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

21/12/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 21/12/2021             ημέρα  της εβδομάδος Τρίτη   και  ώρα από  10:00 έως   11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως  συμπληρώθηκε και ισχύει,   καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  59ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  

1

Διαγραφή ή μη ποσών και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τον Χρηματικό Κατάλογο 136/2021 για τέλη παραχώρησης διαδρόμων κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας στο σύλλογο ΠΗΓΑΣΟ ΗΜΑΘΙΑΣ.

2      

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή  (2η) ΕΤΟΥΣ 2021 – ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ

3

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή             (4η) έτους 2021 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ)

4

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας», Α.Μ. 14/2021, προϋπολογισμού 258.989,20 € (με Φ.Π.Α.)

5

Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 90/2021 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας « έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης οικονομικού έτους 2020».

6

Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 268/2021 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. «καθορισμός του τιμολογίου (πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης, υπερκατανάλωσης, τελών σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης και τελών επανασύνδεσης των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης) της ΔΕΥΑΝ για το έτος 2022.

7

Έγκριση απολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Η. Π. Νάουσας του οικονομικού έτους 2020

8

Έγκριση ή μη δαπανών των χριστουγεννιάτικων δράσεων 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

9

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας» (3η κατάσταση δαπανών 2021  – ΚΑΕ 80.8251.008)

 

10

«Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Επισκοπής   (4η κατάσταση δαπανών 2021)».

11

Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Κρίσης και Αισθητικής Αρτιότητας  Δήμου Η.Π. Νάουσας με θέμα: Γνωμοδότηση αξιολόγησης και τοποθέτησης του έργου «Μνημείο Πεσόντων Ναουσαίων Ηρώων στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940- 1941».

12

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο: «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας", Α.Μ.: 21112/2021, προϋπολογισμού 49.600€ (με Φ.Π.Α.)  έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

13

Έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας που αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ  270/81

14

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το δίκτυο πόλεων ΔΕΠΑΝ (σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Η.Π. Νάουσας με σκοπό την εναρμόνιση της Υπηρεσίας Δόμησης στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση Έργων»

15

Έγκριση ή μη της  93  /2021 απόφασης του Κέντρου κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Δήμου Νάουσας που αφορά ψήφιση προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.&Α Δήμου Νάουσας για το έτος 2022

16

Έγκριση ή μη της   94   /2021 απόφασης του Κέντρου κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Δήμου Νάουσας που αφορά την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Κ.Κ.Π.&Α Δήμου Νάουσας για το έτος 2022

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies