«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

30/11/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 30/11/2021             ημέρα  της εβδομάδος Τρίτη   και  ώρα από  10:00 έως   11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,   καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  54ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας", Α.Μ.: 14/2021, προϋπολογισμού 258.989,20€ (με Φ.Π.Α.)"

2      

Παράταση  ή μη α)την υπ’ αριθμό 17751/22-10-2020 (20SYMV007525897 2020-10-22) σύμβαση για την υπηρεσία Μεταφοράς Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΣΜΑ Νάουσας στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας και Μεταφοράς Υπολείμματος Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης και β) την υπ’ αριθμό 298/2021 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής  (21SYMV009096968 2021-08-20) σύμβαση για Μεταφοράς Υπολείμματος Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, του Δήμου Νάουσας με την εταιρεία Δίον Τεχνική Α.Ε. έως 30/5/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

3

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Κοινής Επιτροπής  Παρακολούθησης  της προγραμματικής σύμβασης - για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης του έργου  με τίτλο: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας», (A.M.: 15/2018), ως προς τη χορήγηση 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών κατά  τρείς μήνες (3), δηλ. έως και 17-2-2022 (από 17-11-2021 που ισχύει σήμερα  βάσει της Σύμβασης) (με αναθεώρηση).

Ανάδοχος:  "ΑΦΟΙ  ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε."

Προϋπολογισμού: 200.000,00  €

Σύμβασης: 130.150,47 € (με το ΦΠΑ)

4

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Ροδοχωρίου

(4η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.014).

5

Έγκριση ή μη διαγραφής προσαυξήσεων  οφειλών από Χ.Κ. 0009/2009, 0030/2009 & 0010/2010

6

Έγκριση ή μη διαγραφής  οφειλών από Χ.Κ. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ

7

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών

8

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών

9

Έγκριση πρακτικών ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας

10

Έγκριση πρακτικών φανερής ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 40β  του Δημοτικού δάσους Νάουσας

11

Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 40β του Δημοτικού Δάσους Νάουσας

12

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "Προμήθεια συστήματος ευφυούς
άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος  σε
κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης της
Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους", Α.Μ.:
9298/2020, προϋπολογισμού 232.494,00€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

13

Αποδοχή ένταξης από το Πράσινο Ταμείο της πρότασης του Δήμου Νάουσας στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» ΤΗΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies