ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

«Μίσθωση Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» K.A. 02.00.6117.019, 02.60.6117.001 cpv 79521000-2 Ενδεικτικός προϋπολογισμός 14.963,08€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε για την αποστολή της οικονομικής σας προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας “ «Μίσθωση Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων»”, έως και την  Πέμπτη 29/12/2022 στο email: adamidou@naoussa.gr ή lapavitsas@naoussa.gr

Μαζί με την οικονομική σας προσφοράς, να συμπεριλάβετε και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου…) και φορολογικής (για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης…) ενημερότητας σε ισχύ.
  2. Πιστοποιητικό εγγραφής και ισχύουσας εκπροσώπησης από το οικείο επιμελητήριο, ώστε να αποδεικνύεται δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας αλλά και η σύνθεση/εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου φορέα, πρόσφατης έκδοσης (πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του)
  3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου) του /των νομίμων εκπροσώπων  ή αντίγραφο και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας  προκειμένου να  το αναζητήσει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία μας
  4. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, νομίμως υπογεγραμμένη, περί μη επιβολής εις βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 Ν.4782/2021)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση, νομίμως υπογεγραμμένη, ότι η προσφορά καλύπτει τις απαιτήσεις και τους όρους της υπ΄αρ.22037/22-12-2022 σχετική περιγραφής-ενδεικτικού προϋπολογισμού.  

 

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν.4412/16, όπως ισχύει. Η προσφορά θα πρέπει να γίνει για το σύνολο της υπηρεσίας.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (αρ. 120, Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 53 του Ν. 4782/2021).

                                                                                                                  

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

 

Καρανικόλας Νικόλαος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies