: «Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη   δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 12/10/2022 ημέρα  της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ.   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, Τεύχος Α), –  «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ:

Σε ότι αφορά το θέμα που αφορά στο διαγωνισμό για τρόφιμα-γάλατα.

Επείγει η έκδοση της παρούσας απόφασης προκειμένου να κληθούν οι προσωρινοί ανάδοχοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για τη συνέχιση του διαγωνισμού.  Η τρέχουσα σύμβαση για τα είδη οπωρολαχανοπωλείου που είναι σε ισχύ είναι από παράταση και επείγει η σύναψη νέας σύμβασης από τον διαγωνισμό.

 

Σε ότι αφορά το θέμα για τα καύσιμα.

Επειδή ο διαγωνισμός είναι άνω των ορίων, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών είναι 35 μέρες από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της  προκήρυξης σύμβασης. Ωστόσο προκειμένου να αναρτηθεί η διακήρυξη  στο ΚΗΜΔΗΣ απαιτείται τουλάχιστον 48 ώρες από την αποστολή της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης. Σύμφωνα με το Α.Π.38837 ΕΞ 2022 29/9/2022 έγγραφο του Υπουργείου  Ψηφιακής Διακυβέρνησης από την Παρασκευή 14/10/2022 και ώρα 18:05 θα διακοπεί η λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ έως την Πέμπτη 20/10/2022 και ώρα 08:00 π.μ. Η υπηρεσία, προκειμένου να διεξαχθεί η διαδικασία του διαγωνισμού χωρίς καθυστερήσεις ώστε να συναφθούν έγκαιρα οι συμβάσεις των προς προμήθεια ειδών αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου, θα πρέπει να προλάβει την ανάρτηση της προκήρυξης όπως ορίζεται ανωτέρω αλλά και την ανάρτηση του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Το διάστημα για το οποίο θα είναι εκτός λειτουργίας το ΕΣΗΔΗΣ, θα προστεθεί στην ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών.

 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  43ης  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

  

1

Έγκριση της «προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων,  καυσίμων κίνησης, λιπαντικών  και Βελτιωτικών - χημικών παρασκευασμάτων προστασίας αυτοκινήτων, για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα, για ένα έτος ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.118.358,00€ άνευ Φ.Π.Α.» των εγγράφων της σύμβασης, την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, τον καθορισμό των όρων διακήρυξης, και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών , που αφορά σε ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων –μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

 

2

Έγκριση 4ου πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό

«Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α) και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» συνολικής αξίας 145.395,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α» και τροποποίηση  της υπ΄αρ. 435/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies