ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προμήθειας ειδών αρτοζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες των δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας Ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.489,25 € άνευ Φ.Π.Α. CPV: 15810000-9

 1) Το με αρ.πρωτ 7099/27-2-2024 (24REQ014327973) Πρωτογενές αίτημα – Περιγραφή  -  Ενδεικτικός προϋπολογισμός για  προμήθεια  ειδών αρτοζαχαροπλαστικής για τις δομές της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας (ΑΔΑΜ 24REQ014327973)

          2)  Η  235/2024 σχετ. ΑΑΥ του Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ.(ΑΔΑΜ 24REQ014353702)

 

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας,  απευθύνει πρόσκληση  για υποβολή προσφοράς,  προκειμένου να καλυφθούν  οι σχετικές ανάγκες που αφορούν στην Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας .

Με την παρούσα  προβλέπεται η προμήθεια  ειδών  αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής,  που απαιτούνται για τις ανάγκες των δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας , ως συνέχεια του άγονου αποτελέσματος, σύμφωνα και με την απόφαση 32/2024  της Δημοτικής  Επιτροπής  του Δήμου Η.Π.  Νάουσας για την προμήθεια των ανωτέρω  ειδών, βάσει της με αρ. 29285/ 21-11-2023 (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 268155, ΑΔΑΜ 23PROC013809728) σχετικής Διακήρυξης για την Προμήθεια τροφίμων.

(Σχετ. Τμήματα όπως αναφέρονται στην ως άνω διακήρυξη:  ΤΜ. 7-ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ, Μ.8 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ&ΤΜ.9 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ.)

 Παρακαλούμε, για την αποστολή των σχετικών προσφορών έως και την  Παρασκευή 08-03-2024  και ώρα 13:00 μ.μ.

 

Διαδικασία – τρόπος-τόπος υποβολής προσφοράς– κριτήριο κατακύρωσης

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά ομάδα προμήθειας.

 

Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

CPV

Αξία άνευ Φ.Π.Α

Φ.Π.Α. 13%

Αξία με Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 1- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

15810000-9

 

18.222,25

2.368,89

20.591,14

ΤΜΗΜΑ 2- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ

15810000-9

 

5.410,00

703,30

6.113,30

ΤΜΗΜΑ 3- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ

15810000-9

 

1.857,00

241,41

2.098,41

ΣΥΝΟΛΟ

25.489,25€

3.313,60 €

28.802,85 €

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Δήμο Η.Π. Νάουσας

Προσφορά για το/τα τμήμα/τα  …………………..

του …………………………………………

για την:  Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου  για τις ανάγκες της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών:   Παρασκευή 08-03-2024  και ώρα 13:00 μ.μ.

αρ. σχετ. πρόσκλησης:   ……………………

-Υπόψη Γρ. Προμηθειών–ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζει ανωτέρω η παρούσα  πρόσκληση,

                είτε (α) με αποστολή (με courier ή ταχυδρομείο), επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, (Δημαρχείο Δ. Νάουσας, Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας),Νάουσα, Τ.Κ. 59200 )

                 είτε (β)                με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, ( Ισόγειο Δημαρχείου Δ. Νάουσας, Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας),Νάουσα, Τ.Κ. 59200 ).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου, το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα . Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του αρ. 73 του Ν. 4412/2016, να συμπεριλάβετε εντός του ανωτέρω φακέλου και τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής:

  1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου…)  και φορολογικής (για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης…) ενημερότητας σε ισχύ.
  2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ώστε  να αποδεικνύεται δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας αλλά και η σύνθεση/εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου φορέα και ισχύουσας εκπροσώπησης (εφόσον πρόκειται για εταιρεία)  πρόσφατης έκδοσης. Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
  3. Απόσπασμα  ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου) του /των νομίμων εκπροσώπων  ή αντίγραφο και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας  προκειμένου να  το αναζητήσει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία μας
  4. Υπεύθυνη Δήλωση,  περί μη επιβολής εις βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 Ν.4782/2021)

Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Θα πρέπει να κατατεθεί/θούν έντυπα οικονομικής προσφοράς όπως στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.

Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες  της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον τμήματος.

Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που θα φέρουν ελλείψεις, λάθη, σβησίματα ή διορθώσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Ο/οι προμηθευτής/ές που θα αναδειχθεί/ούν, θα κληθεί/ούν  μετά την ανωτέρω απόφαση ανάθεσης και κατόπιν σχετική πρόσκλησης, να υπογράψει/ουν  ξεχωριστές συμβάσεις, με το Δήμο Νάουσας.

Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων θα  είναι ένα έτος (12 μήνες) από την υπογραφή τους.

Η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα πρόσκληση με τα παραρτήματά της, (το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ και σε επεξεργάσιμη μορφή) καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.naoussa.gr    στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις

 

Αντ/χος Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

 

Δολδούρης Θεόδωρος

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies