ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥMETAΦΟΡΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ

Παρακαλούμε εφόσον ενδιαφέρεσθε για την αποστολή της οικονομoτεχνικής  σας προσφοράς για την   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥMETAΦΟΡΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ, έως και την Δευτέρα 20/12/2021 και ώρα 13:00,  στη δ/νση: Δημ. Βλάχου (πρώην Δημαρχίας) 30, Νάουσα Ημαθίας Τ.Κ. 59200 Τηλ:23323-50328,-50367, υπόψη Γρ. Προμηθειών.

 

Διαδικασία – τρόπος-τόπος υποβολής προσφοράς

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Δήμο Η.Π. Νάουσας

(Νάουσα, ΤΚ 59200, Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας)

Προσφορά για την  «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥMETAΦΟΡΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ»

Της εταιρείας / επιχείρησης  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[1]

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών    20/12/2021 και ώρα 13:00.

αρ. σχετ. πρόσκλησης:   20766 / 14-12-2021

-Υπόψη Γρ. Προμηθειών–ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζει ανωτέρω η παρούσα  πρόσκληση,

                είτε (α) με αποστολή (με courier ή ταχυδρομείο), επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, (Δημαρχείο Δ. Νάουσας, Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας),Νάουσα, Τ.Κ. 59200 )

                 είτε (β)                με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, ( Ισόγειο Δημαρχείου Δ. Νάουσας, Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας),Νάουσα, Τ.Κ. 59200 ).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου, το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα . Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται.  

Προσφορές που θα φέρουν ελλείψεις, λάθη, σβησίματα ή διορθώσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Οι τιμές προσφοράς δεν μεταβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν χρονική παράτασή της.

 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

 

Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (αρ. 120, Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 53 του Ν. 4782/2021).

 

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομοτεχνική σας προσφορά, και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του αρ. 73 του Ν. 4412/2016, να συμπεριλάβετε εντός του ανωτέρω φακέλου και τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής:

  • Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (από τον / τους ασφαλιστικό/ούς φορέα/είς) –και φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ
  • Πιστοποιητικά εγγραφής  και ισχύουσας εκπροσώπησης στο αντίστοιχο  επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ώστε  να αποδεικνύεται δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας αλλά και η σύνθεση/εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου φορέα, πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου).
  • Αντίγραφο αποσπάσματος ποινικού/ ών μητρώου/ων πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου) ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων των ταυτοτήτων προκειμένου να τα αναζητήσει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία μας.
  • Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)

Οι σφραγισμένες προσφορές που θα υποβληθούν ως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, διαβιβάζονται στον Δήμαρχο, ο οποίος εκδίδει και την σχετική απόφαση ανάθεσης. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών που θα βρεθούν σύμφωνες με την σχετική περιγραφή της υπηρεσίας.

Η σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της και έως και την 31/12/2022. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας καθώς και της υπ’ αριθμ. πρωτ. :   20737/ 14-12-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ009736650) σχετικής περιγραφής –ενδεικτικό προϋπολογισμό (συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός: 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) για την ανάθεση της υπηρεσίας.

 

O Δήμαρχος   

           

Καρανικόλας Νικόλαος

 

[1] Ο υποψήφιος πάροχος αναφέρει την επωνυμία της εταιρείας / επιχείρησης, την έδρα (Δ/νση ) και στοιχεία επικοινωνίας(τηλέφωνα, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ…)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies