ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ»

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προκειμένου να καλύψει την σχετική του ανάγκη για την παροχή υπηρεσίας «ασφάλισης των οχημάτων Δήμου Η.Π. Νάουσας» για την περίοδο από 1/6/2023 έως και 31/5/2024, απευθύνει πρόσκληση  για υποβολή προσφοράς, προς τους ενδιαφερόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους φορείς, για την αποστολή των οικονομοτεχνικών τους προσφορών έως και την   18/05/2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

    

       Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

 

Προς τον Δήμο Η.Π. Νάουσας

Προσφορά

Του/ Της  ………………………………………….……… [1]

για την:  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών   18/05/2023, ώρα 13:00 μ.μ

*Υπόψη Γρ. Προμηθειών – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

 

   

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζει ανωτέρω η παρούσα  πρόσκληση,

            είτε (α) με αποστολή (με courier ή ταχυδρομείο), επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, (Δημαρχείο Δ. Νάουσας, Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας),Νάουσα, Τ.Κ. 59200 )

             είτε (β)            με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, ( Ισόγειο Δημαρχείου Δ. Νάουσας, Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας),Νάουσα, Τ.Κ. 59200 ).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου, το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

 

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομοτεχνική σας προσφορά, και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του αρ. 73 του Ν. 4412/2016, να συμπεριλάβετε εντός του ανωτέρω φακέλου και τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής:

 

  1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών/υπηρεσιών Δημοσίου…)  και φορολογικής (για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης…) ενημερότητας σε ισχύ.
  2. Πιστοποιητικό εγγραφής και ισχύουσας εκπροσώπησης από το οικείο επιμελητήριο, ώστε  να αποδεικνύεται δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας αλλά και η σύνθεση/εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου φορέα, πρόσφατης έκδοσης (πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του)
  3. Απόσπασμα  ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου) του /των νομίμων εκπροσώπων (ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας/επιχείρησης).
  4. Υπεύθυνη Δήλωση,  περί μη επιβολής εις βάρος του ενδιαφερόμενου της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 Ν.4782/2021)

 

Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Προσφορές που θα φέρουν ελλείψεις, λάθη, σβησίματα ή διορθώσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

     Οι προσφορές διαβιβάζονται σφραγισμένες στον Δήμαρχο, ο οποίος εκδίδει και την σχετική απόφαση ανάθεσης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη συνολική προσφορά βάσει της τιμής, που θα βρεθεί σύμφωνη με την σχετική περιγραφή – ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας. Ο πάροχος θα κληθεί να υπογράψει την σχετική σύμβαση κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, εντός δέκα ημερών.

 

      Σας επισημαίνουμε πως οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  11153/ 04-05-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ012612670)  σχετική περιγραφή – ενδεικτικό προϋπολογισμό του Γρ. Κίνησης, του Τμ. Η/Μ, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία ασφάλισης και τα οχήματα του Δήμου: 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Λούκαρης Κυριάκος - Τηλ.:23323-50320

e-mail: loukaris@naoussa.gr

 

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

 

Καρανικόλας Νικόλαος

 

[1] Ο υποψήφιος αναφέρει την επωνυμία της επιχείρησης/εταιρείας, την έδρα (Δ/νση ) και στοιχεία επικοινωνίας(τηλέφωνα, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ…)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies