ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Με επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο προκηρύσσεται διαγωνισμός για: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 14530/28-09-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011323859)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Σ.Α.Π. του Δήμου Νάουσας» στον άξονα προτεραιότητας 2 «αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022 (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ), έπειτα από την υποβληθείσα από το Δήμο πρόταση χρηματοδότησης έπειτα από την υποβληθείσα από το Δήμο πρόταση χρηματοδότησης (πρόσκληση με αρ. πρωτ. 2479/27-04-2022 | ΑΔΑ:ΨΑΑΒ46Ψ844-Μ41)

ΚΑ\ Εσόδου 06.00.1323.014 και Εξόδου 02.30.6117.038

Ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης: 466/2022 (ΑΔΑ 9ΛΥ9ΩΚ0-ΖΒΕ) πολυετής υποχρέωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου σχετικά με την: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας», προϋπολογισμού σαράντα εννιά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (49,600,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή της διακήρυξης.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με τα κριτήρια της διακήρυξης.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση www.naoussa.gr.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα η 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€).

Ο Δήμαρχος


Νικόλαος Καρανικόλας

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies