Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Aνοικτή διαδικασία –άνω των ορίων –μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και Βελτιωτικών - χημικών παρασκευασμάτων προστασίας αυτοκινήτων, για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα», για ένα έτος (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τον διαγωνισμό: 174263 Αναθέτουσα Αρχή - ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, NUTS- EL 521 Ταξινόμηση κατά CPV: 09135100-5, 09134200-9, 09132100-4, 09211100-2, 09211400-5, 09211600-7, 09211650-2, 09211400-5, 24957000-7, 24950000-8, 24951000-5 , 24961000-8

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης , καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και βελτιωτικών χημικών παρασκευασμάτων προστασίας αυτοκινήτων για το Δήμο Νάουσας και τα νομικά του πρόσωπα, για ένα έτος (δώδεκα μήνες στα έτη 2023-2024) . Η τροφοδοσία των οχημάτων με καύσιμα κίνησης θα γίνεται απευθείας από τις βενζιναντλίες του πρατηρίου του προμηθευτή (ή του συνεργαζόμενου πρατηρίου) το οποίο θα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νάουσας, ενώ του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται με βυτιοφόρο του Προμηθευτή, στις δεξαμενές του εκάστοτε κτιρίου του δήμου ή του νομικού προσώπου.

Η προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης, λιπαντικών και βελτιωτικών είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.386.763,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΤΜΗΜΑ 1 –    ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1 –ΟΜΑΔΑ 1 «Πετρέλαιο θέρμανσης» , εκτιμώμενης αξίας 260.000€ πλέον ΦΠΑ 24% 62.400€ (Σύνολο: 322.400€)

ΤΜΗΜΑ 1 –ΟΜΑΔΑ 2 «Πετρέλαιο κίνησης diesel –βενζίνη αμόλυβδη» , εκτιμώμενης αξίας 342.000€ πλέον ΦΠΑ 24% 82.080€ (Σύνολο: 424.080€)

ΤΜΗΜΑ 1-ΟΜΑΔΑ 3  «Λιπαντικά» , εκτιμώμενης αξίας 29.866,40€ πλέον ΦΠΑ 24% 7.167,94€ (Σύνολο: 37.034,34€)

ΤΜΗΜΑ 1 –ΟΜΑΔΑ 4 «Βελτιωτικά και χημικά παρασκευάσματα προστασίας αυτοκινήτων» , εκτιμώμενης αξίας 10.892,5€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.614,20€ (Σύνολο: 13.506,70€)

ΤΜΗΜΑ 2  -  «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

ΤΜΗΜΑ 2-ΟΜΑΔΑ 1 «Πετρέλαιο Θέρμανσης Δ.Ε.Νάουσας) εκτιμώμενης αξίας 78.000  € πλέον ΦΠΑ 24% 18.720€ (Σύνολο: 96.720 €)

ΤΜΗΜΑ 2-ΟΜΑΔΑ 2 «-Πετρέλαιο Θέρμανσης Δ.Ε.Ανθεμίων & Δ.Ε. Ειρηνούπολης) εκτιμώμενης αξίας 65.000  € πλέον ΦΠΑ 24% 15.600€ (Σύνολο: 80.600 €)

ΤΜΗΜΑ 2-ΟΜΑΔΑ 3 «Καύσιμα κίνησης-Αμόλυβδη βενζίνη) εκτιμώμενης αξίας 10.003,20  € πλέον ΦΠΑ 24% 2.400,78€ (Σύνολο: 12.403,98 €)

ΤΜΗΜΑ 2-ΟΜΑΔΑ 4 «Λιπαντικά» εκτιμώμενης αξίας 195,90  € πλέον ΦΠΑ 24% 47,02€ (Σύνολο: 242,92 €)

ΤΜΗΜΑ 3  -  «Ε.Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας»

ΤΜΗΜΑ 3-ΟΜΑΔΑ 1 «Πετρέλαιο Θέρμανσης Δημοτική Ενότητα Νάουσας) εκτιμώμενης αξίας 104.000  € πλέον ΦΠΑ 24% 24.960 € (Σύνολο: 128.960 €)

ΤΜΗΜΑ 3-ΟΜΑΔΑ 2 «-Πετρέλαιο Θέρμανσης Δημοτικές Ενότητες Ανθεμίων & Δ.Ε. Ειρηνούπολης ) εκτιμώμενης αξίας 57.200  € πλέον ΦΠΑ 24% 13.728 € (Σύνολο: 70.928 €)

ΤΜΗΜΑ 4  -  «Ε.Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας»

ΤΜΗΜΑ 4-ΟΜΑΔΑ 1 «Πετρέλαιο Θέρμανσης Δημοτική Ενότητα Νάουσας) εκτιμώμενης αξίας 104.000  € πλέον ΦΠΑ 24% 24.960 € (Σύνολο: 128.960 €)

ΤΜΗΜΑ 4-ΟΜΑΔΑ 2 «Πετρέλαιο Θέρμανσης Δημοτικές Ενότητες Ανθεμίων & Δ.Ε. Ειρηνούπολης ) εκτιμώμενης αξίας 57.200  € πλέον ΦΠΑ 24% 13.728 € (Σύνολο: 70.928 €)

                Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει υποβάλλοντας προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες των ανωτέρω Τμημάτων των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 1 της αναλυτικής διακήρυξης (δηλαδή για μία ή περισσότερες ή και όλες τις 12 ομάδες) .

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Νάουσας και των αντίστοιχων Νομικών του Προσώπων και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. τον προϋπολογισμό  εξόδων έτους 2023  και τους αντίστοιχους του έτους 2024.

Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης

   Δημόσια διεθνή ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

α)για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή  λιανικής πώλησης στο Νομό Ημαθίας έκαστου είδους καυσίμου στο Νομό Ημαθίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και β) για την προμήθεια λιπαντικών και βελτιωτικών - χημικών παρασκευασμάτων προστασίας αυτοκινήτων βάσει τιμής μονάδας για το σύνολο των ειδών της ομάδας

Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος (12 μήνες) από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων. 

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν, όλα τα παραπάνω τεύχη δημοπράτησης  από:

1) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τον διαγωνισμό:174263

2)Ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή  στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.naoussa.gr, στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις.

3) Περαιτέρω πληροφορίες: Γρ. Προμηθειών: Αδαμίδου Ολυμπία, Λαπαβίτσας Γεώργιος, τηλέφωνο: 23323-50367,- 50328.   

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement .gov.gr) , μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Από τη δημοσίευση του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ (αρ.συστ.174263).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 21/11/2022  και ώρα  17.00μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την    22 /11/2022 και ώρα 11.00 πμ.

 Εγγυήσεις                                                                                                                        

Συμμετοχής: ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., υπέρ του Δήμου Νάουσας, για κάθε Ομάδα για την οποία κατατίθεται προσφορά (άρθρο  2.2.2.1  της διακήρυξης). Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο/οι προμηθευτής/ές ή στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, καταθέτουν προ  της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

     Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 12/10/2022

                                                                   

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies