ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ

Προκηρύσσεται πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003Β/30-5-2008).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάουσας στην οδό Πλ. Δημαρχίας 30 αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00 πμ.

 

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στο πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας

 

  1. Δεν γίνονται δεκτοί στο πλειοδοτικό διαγωνισμό:

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4(παρ. 1,2,3 και4) 5,7,8 και 9 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α’/9.2.2007

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

 

  1. Η σύμβαση μίσθωσης θα ισχύει για 9 χρόνια μέχρι την 30 Ιουνίου 2023

 

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

β) Έγγραφη προσφορά για το κατά κεφαλή ποσό για κάθε μαθητή, ελάχιστο όριο προσφοράς είναι 4 ευρώ ανά μαθητή τον χρόνο( 189 ημέρες), η οποία θα τοποθετείται σε κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, χωρίς ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ,διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογραφείται από τον ενδιαφερόμενο, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο αφού την καθαρογράψει (την διόρθωση) τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η) Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής επιτροπής.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.

 ι) Ο πλειοδότης επιβαρύνεται και με τα έξοδα δημοσιεύσεων της προκήρυξης στις εφημερίδες σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/07, ‘όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009.

 

  1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο γραφείο των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Νάουσας στην οδό Πλ. Δημαρχίας 30 από την Δευτέρα 17/8/2023 έως την Παρασκευή 24/8/2023.

 

  1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιων της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

 

  1. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου, συνεπάγεται την καταγγελία της σύμβασης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies