ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 05/07/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ PRO ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

261

Ορισμός  Πληρεξουσίου  Δικηγόρου  για  παράσταση  στο  Ελεγκτικό  Συνέδριο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον  ορισμό   Πληρεξουσίου  Δικηγόρου  του  Δήμου  Ηρωικής  Πόλης  Νάουσας  για  την  παράσταση,  συζήτηση  και  την  κατάθεση  φακέλου  ενώπιον  του  Εβδόμου  Τμήματος  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου   κατά   την  δικάσιμο  την  11-7-2022 ή  σε  κάθε  μετ'  αναβολή  συζήτηση στην  δικαζόμενη  Προσφυγή  Ανάκλησης  του  Δήμου  Η.Π.  Νάουσας   κατά  της  με  αριθ.  13/2022  Πράξης  της  αναπληρώτριας  Επιτρόπου  του  Ε.Σ.  στην  Π.Ε.  Ημαθίας.

Ορίζει την  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΜΕΛΗΣ – ΤΣΙΡΩΝΑΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ με αριθμό μητρώου Δ.Σ. Αθηνών 80099 με Διεύθυνση στην Αθήνα Αττικής Λ.Κηφισίας 27, και ειδικότερα τον Δικηγόρο Αθηνών  Αθανάσιο Β. Τσιρωνά, Επ. καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ Δ.Ν. Δικηγόρο, , με αριθμό μητρώου  Δ.Σ. Αθηνών 20659 , ως πληρεξούσιο δικηγόρο του  Δήμου  Ηρωικής  Πόλης  Νάουσας  για  την  παράσταση,  συζήτηση  και  την  κατάθεση  φακέλου  ενώπιον  του  Εβδόμου  Τμήματος  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου   κατά   την  δικάσιμο  την  11-7-2022 ή  σε  κάθε  μετ'  αναβολή  συζήτηση στην  δικαζόμενη  Προσφυγή  Ανάκλησης  του  Δήμου  Η.Π.  Νάουσας   κατά  της  με  αριθ.  13/2022  Πράξης  της  αναπληρώτριας  Επιτρόπου  του  Ε.Σ.  στην  Π.Ε.  Ημαθίας.

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

262

Απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού από την εταιρία OPEN TECHNOLOGY SERVISES

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την ανάθεση  των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού από την εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ με δ.τ. OPEN TECHNOLOGY SERVICES-OTS (Μοναστηρίου 125 – Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627, Α.Φ.Μ. : 095372259 – Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικού ύψους 21.851,28 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

2

263

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων  (2η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.007)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 173B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.007  συνολικού ποσού 680,14 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 07/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μονοσπίτων  , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

3

264

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Στενημάχου  (1η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.015)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Στενημάχου   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 181B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.015  συνολικού ποσού 746,26 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 01/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Στενημάχου  , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

4

265

Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία  «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Μ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ  Κ.Δ.Α.Υ. ΙΩΝΙΑΣ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΙΩΝΙΑΣ  ΣΤΟ  Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ» περί ματαίωσης ή μη του διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν συντρέχει λόγος ματαίωσης του διαγωνισμού για την υπηρεσία  «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Μ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ  Κ.Δ.Α.Υ. ΙΩΝΙΑΣ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΙΩΝΙΑΣ  ΣΤΟ  Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ» καθώς η αλλαγή, από το ΚΔΑΥ Ιωνίας στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας, δεν επηρεάζει το ενδιαφέρον του συμμετέχοντα ως προς το διαγωνισμό δηλώνοντας ότι και η οικονομική του προσφορά εξακολουθεί να ισχύει

 

5

266

Έγκριση της 9ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Ο.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Συντάσσει την 9η Αναμόρφωση      Προϋπολογισμού έτους  2022 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

6

267

Νομική υποστήριξης του Αντιδημάρχου  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  Γεώργιου Τριανταφύλλου   για  υπόθεση  αδέσποτων  ζώων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της νομικής υποστήριξης από δικηγόρο της επιλογής του στον Αντιδήμαρχο  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  Γεώργιο Τριανταφύλλου   (αρθ. 52 παρ.1 του ν.4674/20) και που αφορά   το  με  αριθ.  Α20/1938  κλητήριο  θέσπισμα  του  Εισαγγελέα  Πλημμελειοδικών  Βέροιας, καθ όσον δεν ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη από καταγγελία δημόσιας υπηρεσίας η ανεξάρτητης αρχής (αρθ.35 παρ.3 του ν.4795/2021) και δεδομένου ότι τα αδικήματα που του αποδίδονται ότι διέπραξε, ήταν κατά την άσκηση των καθηκόντων του (αρθ.52 παρ.1 του ν. 4674/2000).

Ορίζει τον  δικηγόρο Νάουσας  κ. Πιπερόπουλο Θεόκτιστο, με αριθμό μητρώου 412 Δ.Σ. Βέροιας, ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Αντιδημάρχου Η.Π. Νάουσας κ. Τριανταφύλλου Γεώργιου  για την παροχή νομικής υποστήριξης κατά την εκδίκαση της υπόθεσης του, ενώπιον του Β'  Μονομελούς  Πλημμελειοδικείου Βέροιας   την  28.11.2022 ημέρα Δευτέρα   και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο μέχρι την περαίωση της υπόθεσης.

Η αμοιβή του δικηγόρου για την κάλυψη εξόδων εκπροσώπησης του Αντιδημάρχου Η.Π. Νάουσας  ανέρχεται στο ποσόν των 500,00   Ευρώ με ΦΠΑ και δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς από τον πίνακα  αμοιβής  του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208).

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ. 00.6111 του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου όπου ήδη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.

 

Η καταβολή της δαπάνης  θα γίνει εφ όσον εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση με την οποία ο Αντιδήμαρχος  θα κηρυχθεί αθώος η θα απαλλαχθεί της κατηγορίας που του αποδίδεται

 

7

268

Νομική υποστήριξης του Δημάρχου  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  Νικολάου Καρανικόλα   για  υπόθεση  αδέσποτων  ζώων 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της νομικής υποστήριξης από δικηγόρο της επιλογής του στον Δήμαρχο  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  κ. Νικόλαο Καρανικόλα   (αρθ. 52 παρ.1 του ν.4674/20) και που αφορά   το  με  αριθ.  Α20/1938  κλητήριο  θέσπισμα  του  Εισαγγελέα  Πλημμελειοδικών  Βέροιας, καθ όσον δεν ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη από καταγγελία δημόσιας υπηρεσίας η ανεξάρτητης αρχής (αρθ.35 παρ.3 του ν.4795/2021) και δεδομένου ότι τα αδικήματα που του αποδίδονται ότι διέπραξε, ήταν κατά την άσκηση των καθηκόντων του (αρθ.52 παρ.1 του ν. 4674/2000).

Ορίζει τον  δικηγόρο Νάουσας  κ. Πιπερόπουλο Θεόκτιστο, με αριθμό μητρώου 412 Δ.Σ. Βέροιας, ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημάρχου Η.Π. Νάουσας κ. Νικολάου Καρανικόλα  για την παροχή νομικής υποστήριξης κατά την εκδίκαση της υπόθεσης του, ενώπιον του Β'  Μονομελούς  Πλημμελειοδικείου Βέροιας   την  28.11.2022 ημέρα Δευτέρα   και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο μέχρι την περαίωση της υπόθεσης.

Η αμοιβή του δικηγόρου για την κάλυψη εξόδων εκπροσώπησης του Αντιδημάρχου Η.Π. Νάουσας  ανέρχεται στο ποσόν των 500,00   Ευρώ με ΦΠΑ και δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς από τον πίνακα  αμοιβής  του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208).

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ. 00.6111 του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου όπου ήδη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.

Η καταβολή της δαπάνης  θα γίνει εφ όσον εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση με την οποία ο Αντιδήμαρχος  θα κηρυχθεί αθώος η θα απαλλαχθεί της κατηγορίας που του αποδίδεται

8

269

Διαγραφή  ή μη βεβαιωθέντος ποσού από κλήση Κ.Ο.Κ. και των προσαυξήσεών του  από  τον  Χ.Κ.  087/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή  των οφειλών της ΚΟΛΠΑΚΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΣΑΒΒΑ   166277***  και με  α/α  78 και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τον  χρηματικό κατάλογο 087/2021  που αφορά την υπ΄ αριθ. 415400028908/04-07-2018 κλήση του Αστυνομικού Τμήματος Νάουσας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και ως εξής:

 

Α.Χ.Κ. 087/2021 α/α  78   

Περιγραφή: Αρ. Κυκλ. ΝΙΤ 4931 – Αρ. κλήσης Αστυνομίας 415400028908/04-07-2018

Κεφάλαιο: 80,00 €   και αντίστοιχες προσαυξήσεις που προέκυψαν μέχρι σήμερα.

Παράλληλα  θα γίνει  η βεβαίωση του  προστίμου της παραπάνω κλήσης, από την υπηρεσία μας,   στον προηγούμενο κάτοχο  του οχήματος  ΤΡΥΦΩΝ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ  του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αφμ 049139***

9

270

Έγκριση ή μη δαπάνης διοργάνωσης συναυλίας με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στο Άλσος Αγίου Νικολάου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 18.500,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.017 (Καλοκαιρινές και φθινοπωρινές εκδηλώσεις 2022-ίδια έσοδα) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας για τηνδιοργάνωση συναυλίας με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στο Άλσος Αγίου Νικολάου Νάουσας την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

10

271

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης συναυλίας Μάριου Φραγκούλη και Deborah Myers στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μελίνα Μερκούρη» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει τη δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 1.000,00 ευρώ(με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.017 (Καλοκαιρινές και φθινοπωρινές εκδηλώσεις 2022-ίδια έσοδα)του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας για τη φιλοξενία μουσικού σχήματος και συντελεστών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της συναυλίας των Μάριου Φραγκούλη και Deborah Myers στις 11 Ιουλίου στη Νάουσα.

11

272

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης του 9ου Θερινού Τουρνουά μπάσκετ».

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εγκρίνει τη δαπάνη συνδιοργάνωσης του 9ου Θερινού Τουρνουά μπάσκετ» και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 2.500,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.014 (Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων ) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας.

12

273

Υποβολή αιτήματος τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ» , (με A.M.: 22/2019)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ» , (με A.M.: 22/2019) για την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της πράξης του θέματος

13

274

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο : «Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» , (με A.M.: 67/2017)

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες)

Εγκρίνει τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  του έργου με τίτλο : «Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» , (με A.M.: 67/2017)  και το  1ο ΠΚΤΜΝΕ που τον συνοδεύει  με  τον  οποίο  δεν  προκύπτει επιπλέον  δαπάνη  εις  βάρος του  προϋπολογισμού  του  Δήμου.

14

275

Εισήγηση για προγραμματισμό προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους(ΠΑγΟ) περιόδου 2022-2023.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

 

Α) Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την υποβολή αιτήματος πρόσληψης Πτυχιούχου  Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (ΠΑγΟ) περιόδου 2022- 2023  προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Διεύθυνση,  Άθληση για Όλους.

Β)  Την έγκριση πρόσληψης έξι  (6) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου διάρκειας έως 8 μήνες για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ( ΠΑγΟ) της περιόδου 2022-2023 με τις ακόλουθες ειδικότητες:

Αεροβική Γυμναστική 5 άτομα

Κολύμβηση 1 άτομο

Το σύνολο (100%) της δαπάνης για τη μισθοδοσία των Π.Φ.Α. θα καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που θα καταβάλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου ΚΑΕ (άρθρο 29 του ν. 4151/29.04.2013).

15

276

Παραχώρηση κατά χρήση τμήματος του με αριθμ ΒΚ 92 Δημοσίου Κτήματος προς Δ. Νάουσας με το άρθρο 200 Ν 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών δια της Κτηματικής Υπηρεσίας Ημαθίας για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση τμήματος του με αρ. ΒΚ 92 Δημόσιου Κτήματος Νάουσας (Διοικητήριο) και συγκεκριμένα: Τον πρώτο όροφο και την βόρεια πτέρυγα του ισογείου (δεξιά της κύριας εισόδου) για τη στέγαση υπηρεσιών , άλλων κοινωνικών φορέων και  υπηρεσιών του  Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δ.Η.Π. Νάουσας για τις περαιτέρω ενέργειες

16

277

Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Η.Π Νάουσας για το έτος 2023

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2023, για την  πρόσληψη τακτικού προσωπικού, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, Κλάδο/Ειδικότητα και Εργασιακή Σχέση με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

 

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

1

ΔΕ Δασοφυλάκων

1

ΤΕ Πληροφορικής

1

ΔΕ Διοικητικού

2

ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού

1

ΔΕ Δενδροκηπουρών

1

ΣΥΝΟΛΟ

7

 

 

Β. Οι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθώς και οι λόγοι για τους οποίους οι συγκεκριμένοι κλάδοι/ειδικότητες κρίνονται απαραίτητες για την Υπηρεσία, αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας

17

278

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ & β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα» στο πλαίσιο της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση στον Δήμο Νάουσας  ενός ατόμου  (1) ανέργου με την παρακάτω  ειδικότητα:         

 

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

18

279

Αποδοχή Δήλωσης επιμήκυνσης χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης –κατά έξι(6) μήνες – του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοτικού Θεάτρου – Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας» (Αρ.Μελ. 44/2018)»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται  τη  Δήλωση Επιμήκυνσης Χρόνου Εκτέλεσης της σύμβασης -κατά έξι (6) μήνες-, του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας», που υπέβαλλε ο ανάδοχος.

Επομένως η νέα καταληκτική ημερομηνία περαίωσης  των εργασιών της εργολαβικής Σύμβασης θα  είναι η 31-12-2022 .

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies