ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 35ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 02/09/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

373

Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης ,ως κατεπείγοντα και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης

2

374

Έγκριση ή μη πρόσληψης τεσσάρων (4)  YE Φυλάκων  με σύμβαση  έως δύο (2) μήνες για κατεπείγουσες ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Δασών

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πρόσληψη τεσσάρων  (4) ΥΕ Φυλάκων, ΙΔΟΧ με σύμβαση έως δύο (2) μήνες,  για κατεπείγουσες ανάγκες για την προστασία του Δημοτικού δάσους Νάουσας και της δημοτικής περιουσίας .

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα  βαρύνει τις πιστώσεις με Κ.Α. 02.35.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»  ποσό 3.600,00€ και στον Κ.Α. 02.35.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό 1.080,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022.

3

375

Έγκριση ή μη πρόσληψης ενός (1)  YE Εργατών καθαριότητας  με σύμβαση  έως δύο (2) μήνες για κατεπείγουσες ανάγκες του τμήματος καθαριότητας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός   (1) ΥΕ Εργατών καθαριότας , ΙΔΟΧ με σύμβαση έως δύο (2) μήνες,  για κατεπείγουσες ανάγκες για την προστασία του Δημοτικού δάσους Νάουσας και της δημοτικής περιουσίας .

4

376

Έγκριση ή μη πρόσληψης δύο (2) ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες για κατεπείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πρόσληψη δύο  (2) ΥΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. έως δύο (2) μήνες,  για κατεπείγουσες ανάγκες του Τμήματος  Έργων Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων και το Τμήμα Η/Μ της Τ.Υ. του Δήμου

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα  βαρύνει τις πιστώσεις με Κ.Α 02.30.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα»  ποσό 4.000,00€ και στον Κ.Α 02.30.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό 1.400,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022.

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

377

Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στον Αθλητικό Σύλλογο Μπιλιάρδου Νάουσας “CLASSIC”.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του   Αθλητικού Συλλόγου Μπιλιάρδου Νάουσας «CLASSIC»

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του   Αθλητικού Συλλόγου Μπιλιάρδου Νάουσας «CLASSIC» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6735 (Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2022, για τη διοργάνωση τουρνουά μπιλιάρδου στις 2,3 & 4 Σεπτεμβρίου 2022

2

378

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "Κατασκευή καταφυγίου για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κτηνιατρείου Δήμου Η.Π. Νάουσας", Α.Μ.: 13/2020 (επικαιροποίηση), προϋπολογισμού 402.811,97€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση της, με αρ. 13/2020 (επικαιροποίηση), μελέτης της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει την  με αρ. 13/2020 (επικαιροποίηση), μελέτη της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν.

Εγκρίνει  τα τεύχη δημοπράτησης του έργου  «Κατασκευή καταφυγίου για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κτηνιατρείου Δήμου Η.Π. Νάουσας»   όπως αυτά συντάχθηκαν από την Τ.Υ. του Δήμου

Συγκροτεί  την επιτροπή διαγωνισμού και να ορίσει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021  (ΦΕΚ 36/Α/9-03-2021)  

Καταρτίζει  τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή καταφυγίου για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κτηνιατρείου Δήμου Η.Π. Νάουσας", Α.Μ.: 13/2020 (επικαιροποίηση), προϋπολογισμού 402.811,97€ (με Φ.Π.Α.)» 

3

379

Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας Π.Α.Η.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διαγραφή της οφειλής και των προσαυξήσεων αυτής, για την υπόχρεο Παγκ. ΄Α.. Η.  η οποία  αφορά ρύθμιση από 6/10/2020 , 7 δόσεων σύμφωνα με τον Ν.4646/2019 , διότι κατά την εξόφληση και της 7ης δόσης Διπλότυπο Είσπραξης 999Ν/30.04.2021 δεν ενημερώθηκε για ανεξόφλητο  ποσό λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής μίας ή δύο ημερών προηγούμενων δόσεων

4

380

Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας  Κ.Δ.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  διαγραφή της οφειλής και των προσαυξήσεων αυτής, για τον υπόχρεο Κοντ….  Δημ….  διότι δεν υπάρχει διαφύλαξη οστών σε κιβώτιο στο παλαιό οστεοφυλάκιο από το 2021 και μετά αλλά μόνο στο νέο οστεοφυλάκιο για τους 2 αποθανόντες των οποίων την διαφύλαξη υποχρεούται  (υιού και συζύγου) και η οποία εξοφλήθηκε

5

381

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Μονοσπίτων  (6 ΥΠΟΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 851) για καλλιέργεια μονοετών φυτών και για πέντε( 5 ) έτη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει το από 23-8-2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την

την εκμίσθωση ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ (6 ΥΠΟΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 851) ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ     ΠΕΝΤΕ ( 5 ) ΕΤΗ, και κατακυρώνει το αποτέλεσμα αναλυτικά ως εξής:

Στον  κ. Θεοδωρίδη Αναστάσιο του Άλκη, με εγγυητή  τον κ. Μίλη Βασίλειο του Κωνσταντίνου,  κατακυρώνεται  το υποτεμάχιο 1 του τεμαχίου 851, έκτασης 30.965 τ.μ με το ποσό των  40,00 € το στρέμμα ετησίως.  

Στον  κ. Μίλη Κωνσταντίνο του Βασιλείου,  με εγγυητή τον κ. Μίλη Βασίλειο του Κωνσταντίνου, κατακυρώνονται   τα υποτεμάχια 2 έκτασης 31.145 τ.μ. ,  3  έκτασης 31.090 τ.μ  και 4 έκτασης 31.073 τ.μ. του τεμαχίου 851, με το ποσό των  40,00 € το στρέμμα ετησίως.  

Στον  κ. Μίλη Βασίλειο  του Κωνσταντίνου, με εγγυητή των Μίλη Κωνσταντίνο του Βασιλείου, κατακυρώνονται   τα υποτεμάχια  5 έκτασης 31.412 τ.μ.  και 6 έκτασης 31.239 τ.μ. του τεμαχίου 851, με το ποσό των  40,00 € το στρέμμα ετησίως

6

382

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας  για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  του Αγροκτήματος Χαρίεσσας  για 4 έτη με αρ. τεμαχίου  1063 ( 1 ) ΕΚΤΑΣΗΣ 29.086,24 τ.μ. του Δήμου Η.Π. Νάουσας

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει το από 23-8-2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την

την εκμίσθωση ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΚΤΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ  ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ ΓΙΑ 4 ΕΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 1063 ( 1 ) ΕΚΤΑΣΗΣ 29.086,24 Τ.Μ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ και κατακυρώνει το αποτέλεσμα αναλυτικά ως εξής:

Η εκμίσθωση  για  τέσσερα (4) έτη) της Δημοτικής Έκτασης 29.086,24 τ.μ. του Αγροκτήματος Χαρίεσσας  με αριθμό τεμαχίου 1063 (υποτεμάχιο 1) και για μονοετή καλλιέργεια  του Δήμου Η. Π. Νάουσας    κατακυρώνεται στον  Θεοδωρίδη Αναστάσιο του Άλκη - κάτοικο  Νάουσας, Ζαφειράκη 38,  με Α.Δ.Τ. ΑΟ 389140, του  οποίου  η προσφορά ανέρχεται στο ποσό των  σαράντα (40,00) το στρέμμα ετησίως ,  διότι προσέφερε το υψηλότερο τίμημα, με την εγγύηση της  Μαρίας Παπαθεοδώρου του Θεοδώρου με Α.Δ.Τ. ΑΖ 822405 η οποία έγινε αποδεκτή ως εγγυήτρια.

7

383

 

«Αποδοχή χρηματοδότησης δυνάμει της υπ’ αρ. 50300/28-07-2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας «η τοπική ανάπτυξη και  προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» ποσού ύψους 150.000 ευρώ»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την  πρόσκληση στον άξονα προτεραιότητας «η τοπική ανάπτυξη και  προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» και το ποσό ύψους 150.000 ευρώ (ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), σύμφωνα με το οποίο θα διενεργηθεί διαγωνισμός για την αντίστοιχη προμήθεια απορριμματοφόρου.

8

384

Έγκριση της 12ης Αναμόρφωσης    Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Ο.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Συντάσσει την 12η Αναμόρφωση     Προϋπολογισμού έτους  2022 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης

 

9

385

Επανάληψη διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, για το έργο: «Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος σε κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη
λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει την  με αρ 10436/2022 μελέτη (επικαιροποιημένη) προϋπολογισμού 232.494,00€ (με Φ.Π.Α.),

 Εγκρίνει  τα τεύχη δημοπράτησης του έργου  «Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος  σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους »   στο σχέδιο διακήρυξης του έργου όπως επισυνάπτεται στην παρούσα

Συγκροτεί  την επιτροπή διαγωνισμού και να ορίσει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021  (ΦΕΚ 36/Α/9-03-2021)

Καταρτίζει  τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος  σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους » 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies