ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 18/10/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

454

«Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας εκθεσιακού και πληροφοριακού υλικού για τις ανάγκες της έκθεσης «Τότε που ήρθε το ελληνικό» στον Χώρο Τέχνης «Ναϊάς» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού   3.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6432 (Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό)του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας

2

455

«Έγκριση ή μη δαπάνης φιλοξενίας στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου και τελετής έναρξης λειτουργίας του ανακαινισμένου Κλειστού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 900,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.00.6433 (Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας για την δαπάνη φιλοξενίας στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου και τελετής έναρξης λειτουργίας του ανακαινισμένου Κλειστού Δημοτικού Αθλητικού Κέν

3

456

Έγκριση ή μη δαπανών συνδιοργάνωσης του Πανελλήνιου επιμορφωτικού σεμιναρίου προπονητών Χιονοδρομίας που θα διεξαχθεί στις 5-6 Νοεμβρίου στη Νάουσα και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού  600,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6442(Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων)του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας.

4

457

Αποδοχή αιτήματος του Λ.  Τ.  του  Γ.  και  της  Μ.   προς  τον  Δήμο  Νάουσας  για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το όχημά του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την αποδοχή  του εξώδικου συμβιβασμού του Δήμου Νάουσας με τον   Λ.  Τ. του Γεωργίου και  την  πληρωμή  εξωδικαστικά   του    ποσού  των 496,00  ΕΥΡΩ,  από  ζημιές  επί  του  οχήματος  του,   που  προέρχονται  από  την αποκόλληση  κλαδιού  από  πλάτανο  στον  ''Αγιο  Νικόλαο''  Νάουσας , εάν    παραιτηθεί  ο  αιτών  της  άσκησης  αγωγής,  των  τόκων  και  οποιασδήποτε  δικαστικής  δαπάνης  θα  όριζε  το  Δικαστήριο. 

Β. Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται το ποσό του τιμολογίου που θα προσκομίσει και κατ’ ανώτατο το ποσό των ποσό 496,00 € ως αποζημίωση για το σύνολο των απαιτήσεών του κι ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί κατά του Δήμου Νάουσας καμία άλλη αξίωση από οιαδήποτε αιτία αναφορικά με το ανωτέρω συμβάν και ότι συμφωνεί με τους υπόλοιπους όρους αυτής της απόφασης.

Γ.  Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει το σχετικό τιμολόγιο πριν την καταβολή της αποζημίωσής του

5

458

Αποδοχή αιτήματος του Σ.  Θ.   του  Σ.  προς  τον  Δήμο  Νάουσας  για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το όχημά του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την αποδοχή  του εξώδικου συμβιβασμού του Δήμου Νάουσας με τον Σ. Θ.  του Στέφανου, και  την  πληρωμή  εξωδικαστικά   του  συνολικού  ποσού  των  1.049,00  ΕΥΡΩ,  από  ζημιές  επί  του  οχήματος  του,   που  προέρχονται  από  την αποκόλληση  κλαδιού  από  πλάτανο  στον  ''Αγιο  Νικόλαο''  Νάουσας.

Β. Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται το ποσό του τιμολογίου που θα προσκομίσει και κατ’ ανώτατο το ποσό των ποσό 1.049,00 € ως αποζημίωση για το σύνολο των απαιτήσεών του κι ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί κατά του Δήμου Νάουσας καμία άλλη αξίωση από οιαδήποτε αιτία αναφορικά με το ανωτέρω συμβάν και ότι συμφωνεί με τους υπόλοιπους όρους αυτής της απόφασης.

Γ.  Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει το σχετικό τιμολόγιο πριν την καταβολή της αποζημίωσής του

6

459

«Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου»         (Αρ.Μελ. 55/2018) Aνάδοχος TOMH ATE K.A.E. 30.7323.106

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου  «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου»      (Αρ.Μελ. 55/2018) Aνάδοχος TOMH ATE K.A.E. 30.7323.106 με  τον  οποίο  δεν  προκύπτει επιπλέον  δαπάνη  εις  βάρος του  προϋπολογισμού  του  Δήμου.

7

460

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Δήμου Νάουσας(2η έτους) 2022 υπόλογος Δούμου Αικατερίνη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Δήμου Νάουσας (υπόλογος Δούμου Αικατερίνη ) σχετικό ΧΕΠ 0257B/19-04-2022 ποσού 1.987,11 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ  80.8251.017(ταχυδρομικά τέλη)

8

461

Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών  για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α) και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 1ο πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών  για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α) και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη του αρχικού διαγωνισμού για τα είδη αρτοζαχαροπλαστικής και φρέσκου γάλακτος για το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Γάλα φρέσκο παστεριωμένο ως είδος ατομικής προστασίας για το  Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, με τροποποιημένους όρους της υπ΄αρ.πρωτ. 11783/22-08-2022 διακήρυξης καθώς υπάρχει ανάγκη σύνταξης νέας μελέτης με αύξηση στην τιμή του φρέσκου γάλακτος και διαχωρισμός σε υποενότητες( δημοτικές ενότητες Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας) .

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

 

 

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies