ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (15/02/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

36

Έγκριση ή μη ανάθεσης των υπηρεσιών «Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογής λογισμικού μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

Την ανάθεση  των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογής λογισμικού μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρεία ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ& Σια Ε.Ε., (με δ.τ. ADP- Advanced Data Processing) που εδρεύει στην οδό 28ης Οκτωβρίου 10-12, στην Ν. Ιωνία, στην Αττική (Α.Φ.Μ.999968119 – ΔΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ) σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικού ύψους 5.146,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Αντικείμενο των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογής λογισμικού μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού είναι αυτό που περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης αφορά στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως και την  31/12/2022.

Η δαπάνη θα πληρωθεί    με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου  εξοφλητικού τιμολογίου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.6266  του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022.

Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από  την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του  Δήμου  Νάουσας, όπως κάθε φορά αυτή ισχύει.

2

37

Έγκριση ή μη  2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021", Α.Μ.: 28/2021, προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.)"

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 7-2-2022   2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού   του έργου "Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021" Α.Μ.: 28/2021, προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.)"

    Κηρύσσει οριστικό  ανάδοχο του έργου "Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021" Α.Μ.: 28/2021, προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.)" την  κ. Ρώσσιου Βιργινία, με ποσοστό έκπτωσης σαράντα τρία και ενενήντα δύο επί τοις εκατό (43,92%), διότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

3

38

Έγκριση δαπανών νέων παροχών φωτισμού οδών κ.λ.π. και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής( Λούκαρης Κυριάκος)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες και εξειδικεύει την  πίστωση  συνολικού ποσού    14.786,95 € στον ΚΑ 02.20.6279.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 με τίτλο «δαπάνες για νέες παροχές φωτισμού οδών πλατειών κ.λ.π.» όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση

4

39

Ορισμός μελών Επιτροπής δημοπρασιών εκποίησης– εκμίσθωσης ξυλείας του Τμήματος Δημοτικών δασών για το 2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί    τριμελή  Επιτροπή δημοπρασιών εκποίησης– εκμίσθωσης ξυλείας του Τμήματος Δημοτικών δασών για το έτος 2022 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας, ως εξής:

Τακτικά μέλη:

  1. Στεφανίδης Γεώργιος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
  2. Τσάκνης Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοτικών Δασών
  3. Σκόδρα Ευμορφία, υπάλληλος του Τμήματος Δημοτικών Δασών

Αναπληρωματικά μέλη:

  1. Νίκας Βασίλειος, υπάλληλος του Τμήματος Οικονομικών
  2. Ρώσση Χρυσάνθη, υπάλληλος του Τμήματος Δημοτικών Δασών
  3. Αντάρας Θωμάς, υπάλληλος του Τμήματος Δημοτικών Δασών

 

5

40

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων οφειλών και πρασαυξήσεων  στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την διαγραφή τόσο του κεφαλαίου όσο και των προσαυξήσεων των εγγραφών των κάτωθι υπόχρεων – οφειλετών από τους  μεταφερόμενους  Χρηματικούς Καταλόγους του 2021 στο  2022  ως εισήγηση της υπηρεσίας

6

41

Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   στον Εκπολιτιστικό Γυμναστικό Σύλλογο Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του   Εκπολιτιστικού Γυμναστικού Συλλόγου Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ»

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του   Εκπολιτιστικού Γυμναστικού Συλλόγου Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6735 (Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2022, για  την κάλυψη αναγκών της αγωνιστικής περιόδου 2022 και συγκεκριμένα για τον αγώνα στο Μαρούσι Αττικής στις 22 Φεβρουαρίου 2022  (έξοδα μετακίνησης- διαμονής).

7

42

Έγκριση ή μη της 8/2022 απόφασης του Ν. Π. του Δήμου για την « 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Κ.Κ.Π.& Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  8/2022 απόφαση  του Ν. Π. του Δήμου με την επωνυμία Κ.Κ.Π.& Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας η οποία έλαβε ΑΔΑ: Ψ7Τ6ΟΚΟΟ-9ΣΡ   και  αφορά  την « 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.& Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας  οικονομικού έτους 2022

8

43

Ορισμός    Δικηγόρου  για  τη νομική υποστήριξη σε δημοτικό υπάλληλο.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της νομικής υποστήριξης από δικηγόρο της επιλογής του στον υπάλληλο του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  Γ.Σ. (αρθ. 52 παρ.1 του ν.4674/20), καθ όσον δεν ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη από καταγγελία δημόσιας υπηρεσίας η ανεξάρτητης αρχής (αρθ.35 παρ.3 του ν.4795/2021) και δεδομένου ότι τα αδικήματα που του αποδίδονται ότι διέπραξε, ήταν κατά την άσκηση των καθηκόντων του (αρθ.52 παρ.1 του ν. 4674/2000).

Ορίζει τον  δικηγόρο Βέροιας κ. Λάζαρο Μαντρατζή, με αριθμό μητρώου 258 Δ.Σ. Βέροιας, ως πληρεξούσιο δικηγόρο του υπαλλήλου του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας Γ.Σ. για την παροχή νομικής υποστήριξης κατά την εκδίκαση της υπόθεσης του, ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου Βέροιας την 22.2.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο μέχρι την περαίωση της υπόθεσης.

Η αμοιβή του δικηγόρου για την κάλυψη εξόδων εκπροσώπησης του υπαλλήλου ανέρχεται στο ποσόν των 642,00 Ευρώ με ΦΠΑ και δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς από τον πίνακα  αμοιβής  του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208).

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ. 00.6111 του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου όπου ήδη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.

Η καταβολή της δαπάνης  θα γίνει εφ όσον εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση με την οποία ο υπάλληλος θα κηρυχθεί αθώος η θα απαλλαχθεί της κατηγορίας που του αποδίδεται

9

44

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας - ΤΑΠ.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή  των οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους  των υπόχρεων, διότι η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο και όπως αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

10

45

Έγκριση ή μη δαπανών των δράσεων «Νάουσα-Αποκριά 2022» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 5.900,00  ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.006  (Διοργάνωση εκδηλώσεων Αποκριάς 2022) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας

11

46

Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας ,  για την εκμίσθωση για 4 έτη, του Κυλικείου στο κολυμβητήριο του Δήμου Ηρωικής Πόλεως  Νάουσας στον Αγ. Νικόλαο, του  οποίου  λήγει η παράταση της μίσθωσης, των δύο ετών που είχε δοθεί   με την με αρ. απόφασης 07/2020  Δ.Σ. Νάουσας, στις 02/03/2022,  με το σύστημα του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

Καταρτίζει  τους όρους διακήρυξης της  δημοπρασίας για την εκμίσθωση για 4 έτη, του Κυλικείου στο κολυμβητήριο του Δήμου Ηρωικής Πόλεως  Νάουσας στον Αγ. Νικόλαο, του  οποίου  λήγει η παράταση της μίσθωσης των δύο ετών που είχε δοθεί   με την με αρ. απόφασης 07/2020  Δ.Σ. Νάουσας, στις 02/03/2022,  με το σύστημα του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές

12

47

Παράταση της σύμβασης  της Ε. Γεωργιάδου – Φ. Γεωργιάδης Ο.Ε. με ΑΦΜ 8001175397 που μισθώνει από το Δήμο Νάουσας Δημοτική Έκταση για την λειτουργία τουριστικού τρένου στο Άλσος του Αγίου Νικολάου έως τις 24-6-2024

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την παράταση  της σύμβασης της  Ε. Γεωργιάδου – Φ. Γεωργιάδης Ο.Ε. με ΑΦΜ 800175397, που μισθώνει από τον Δήμο Νάουσας  Δημοτική έκταση για την λειτουργία τουριστικού τρένου στο Άλσος του Αγίου Νικολάου    έως τις 24-06-2024.

Β.  Το συνολικό μίσθωμα για τον χρόνο παράτασης των 2 (δύο ) ετών να είναι το ίδιο με αυτό της προηγούμενης σύμβασης , δηλαδή συνολικά 5.000 ευρώ για τα δύο έτη παράτασης.

Γ. Ο μισθωτής θα πρέπει να καταβάλλει το μίσθωμα ετησίως και  προκαταβολικά, όπως ισχύει και τώρα  σύμφωνα με το  υπ αριθμ 9246/25-06-2020 συμφωνητικό.

13

48

Έγκριση ή μη δαπανών ενημερωτικής εκδήλωσης «ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ - ΟΤΑ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 600,00  ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6433 (Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας,

για την διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα : «Κοινή Αγροτική Πολιτική και συνέργειες μεταξύ πρωτογενούς τομέα - ΟΤΑ»

14

49

Έγκριση ή μη ανάθεσης των υπηρεσιών Συντήρησης υποστήριξης  του λογισμικού συγγραφής μελετών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την ανάθεση  των υπηρεσιών   Συντήρησης υποστήριξης  του λογισμικού συγγραφής μελετών στην εταιρεία «UniSystems συστήματα πληροφορικής μονοπρόσωπη ανώνυμη εμπoρική εταιρία» και με το διακριτικό τίτλο «Uni Systems Μ.Α.Ε.» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αλ. Πάντου 19-23, Τ.Κ. 176 71, ΑΦΜ 094029552, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά  σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικού ύψους 2.420,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Αντικείμενο των υπηρεσιών Συντήρησης υποστήριξης  του λογισμικού συγγραφής μελετών είναι αυτό που περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η χρονική διάρκεια της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών αφορά στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης  έως και την  31/12/2022.

Η δαπάνη θα πληρωθεί    με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου  εξοφλητικού τιμολογίου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6266  του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022.

Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από  την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του  Δήμου  Νάουσας, όπως κάθε φορά αυτή ισχύει.

15

50

Έγκριση ή μη 12ης παράτασης με αναθεωρήσεις του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» με (Α.Μ. 55/2018) κατά πενήντα  (50) ημερολογιακές ημέρες».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

Εγκρίνει την   12η παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή Διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), -με αναθεωρήσεις -, κατά (50) πενήντα  ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και τις 21/04/2022  & του Σχεδίου του κατά α/α: 13ου Χρονοδ/τος Κατασκευής του έργου (12η τροποποίηση του αρχικού),  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.                                                           

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies