ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (04/02/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

29

Ορισμός υπολόγου για πληρωμή δαπανών για νέες παροχές φωτισμού οδών, πλατειών κ.λ.π

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τον Λούκαρη Κυριάκο, υπάλληλο (ΔΕ Διοικητικού) του Δήμου Νάουσας ως  υπόλογο, στο όνομα του οποίου θα εκδοθούν χρηματικά εντάλματα προπληρωμής σε βάρος των παρακάτω ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας για την πληρωμή δαπανών  για νέες παροχές φωτισμού οδών πλατειών κ.λ.π  και για   το διάστημα από 4/2/2022 έως 31/12/2022

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

30

Έγκριση ή μη της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης  - Αυτοματοποίησης  του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

1.Την Έγκριση της εισήγησης, για τη σκοπιμότητα και την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας, σύμφωνα με την προτεινόμενη επιλογή της συνημμένης μελέτης, μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) για 12 έτη, που θα περιλαμβάνει: Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας και της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 12ετούς διάρκειας, με Ανάδοχο (μέσω διεξαγωγής Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού), στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης  επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια και η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) για την Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας. Η ΣΕΑ θα υποστηριχτεί από Ανεξάρτητο Σύμβουλο ο οποίος ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω της ανάδειξης του από Διαγωνιστική Διαδικασία που θα διεξαχθεί, για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας σε ότι αφορά την παρακολούθηση και την τήρηση των όρων της ΣΠΥ. Παρακολουθεί και πιστοποιεί με βάση τη ΣΠΥ που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο και τα Συμβατικά Τεύχη την καλή εκτέλεση αυτής, με τα Παραρτήματα της.

2.Την Έγκριση της εκχώρησης μέρος των ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 43, του ν. 4257/2014) για την αποπληρωμή των ανωτέρω Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) και εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι της εξοικονόμησης και οι λοιπές απαιτήσεις που θα προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη που θα καταρτιστούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα αφορούν α. τη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με τον Ανάδοχο Ιδιώτη και β. τη Σύμβαση Ανεξάρτητου Συμβούλου με τον Ανάδοχο Ιδιώτη που θα επιλεχθεί.

3.Την Έγκριση για τη σύναψη Σύμβασης μεταξύ του Καταθέτη - Δήμου και του Φορέα - Παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, (εν προκειμένω ΔΕΗ ΑΕ) περί εκχώρησης κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 4257/2014) κάθε απαίτησης του Καταθέτη - Δήμου από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει ο Φορέας - Πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, εν προκειμένω ΔΕΗ ΑΕ. (ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ), από τους κατά νόμο υπόχρεους της διοικητικής περιφέρειας του «Καταθέτη - Δήμου» για λογαριασμό και υπέρ του τελευταίου, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδει η ΔΕΗ και αποδίδει εν συνεχεία στον  Καταθέτη - Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 25/1975 «Τέλη ΟΤΑ - Είσπραξη από ΔΕΗ κλπ», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην  Συμβατική  Αμοιβή του Αναδόχου (Ανάδοχος ΣΕΑ, Ανεξάρτητος Σύμβουλος), που θα προκύψει με βάση τις διαγωνιστικές διαδικασίες που θα διεξαχθούν.

4. Την Έγκριση για τη σύσταση Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθενται οι Εκχωρούμενες Απαιτήσεις για την υλοποίηση του έργου των Συμβάσεων που θα συναφθούν (Ανάδοχος ΣΕΑ, Ανεξάρτητος Σύμβουλος).

5. Την Έγκριση για τον Ορισμό Μεσεγγυούχου ως χειριστή των εκχωρούμενων απαιτήσεων (αναγνωρισμένο Πιστωτικό Ίδρυμα) που θα κατατεθούν σε αυτόν μαζί με την χορήγηση ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που θα προβλέπονται στην σχετική Σύμβαση Μεσεγγύησης για τον Ανάδοχος ΣΕΑ και τον Ανεξάρτητο Σύμβουλος

6.Την Έγκριση για την δημιουργία Κωδικού  ΚΑ Εξόδων: 20-6279.001 για την Ενεργειακή Αναβάθμιση  - Αυτοματοποίηση  Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού,  με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας και ΚΑ Εξόδων: 20-6279.002 για την Παροχή  Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης  του Δήμου στην:  Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με Εξοικονόμηση Ενέργειας,  στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας

2

31

Έγκριση ή μη αναμόρφωσης Π/Υ έτους 2022 με το ποσό των 36.952 ευρώ με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Εκπόνηση του Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Σ.Ε.Α.Κ.) για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Αρμοδιότητας του Δήμου Η.Π. Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της αναμόρφωσης Π/Υ έτους 2022 με το ποσό των 36.952 ευρώ με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Εκπόνηση του Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Σ.Ε.Α.Κ.) για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Αρμοδιότητας του Δήμου Η.Π. Νάουσας  καθώς και τη δημιουργία και ενίσχυση κωδικού εξόδου στον προϋπολογισμό του έτους 2022

3

32

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας - Τ.Κ. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή  των οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Ε. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ των υπόχρεων,  ως εξής

Π.Δ. Διαγραφή τελών νεκροταφείων λόγω λανθασμένης χρέωσης  Χ.Κ. 0060/2012, 0027/2013, 0026/2014, 15/2015, 032/2016, 035/2017, 022/2018, 109/2019, 130/2020, 134/2021

Π.Κ.Διαγραφή τελών ύδρευσης Χ.Κ. λόγω διπλοχρέωσης 43/2003, 88/2004, 102/2005, 11/2006

4

33

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας - ΤΑΠ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Εγκρίνει τη διαγραφή  των οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους  38 υπόχρεων (λόγω λανθασμένων χρεώσεων) από Χ.Κ. 108/2019, 70/2018, 149/2021. 150/2021

5

34

Πρόσληψη δύο ΥΕ Εργατών περισυλλογής αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Την πρόσληψη 2 ΥΕ Εργατών Περισυλλογής αδέσποτων ζώων για κατεπείγουσες ανάγκες με σύμβαση ΙΔΟΧ για δύο μήνες 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις με Κ.Α. 02.15.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»  ποσό 3.600,00€ και στον Κ.Α. 02.15.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό 1.080,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022.

 

6

35

Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικόλαου, του Αντιδημάρχου Νάουσας κ. Αδαμίδη Παύλου και του Αντιδημάρχου Νάουσας κ. Τριανταφύλλου Γεώργιου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εγκρίνει την  έκτακτη εκτός έδρας  μετακίνηση του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου  του Αντιδημάρχου κ. Αδαμίδη Παύλου και του Αντιδημάρχου κ. Τριανταφύλλου Γεώργιου   στην Αθήνα  οδικώς με  Ι.Χ. αυτοκίνητο από Νάουσα- Αθήνα  την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022, όπως και από Αθήνα- Νάουσα την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022 ,  για υπηρεσιακούς λόγους

-Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.153,50 €, για τον παραπάνω σκοπό, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 (Κ.Α.Ε. 02.00.6421 «Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»).

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies