ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 59ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (21/12/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

21/12/2021

α/α

α/α

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

515

Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας

2

516

«Έγκριση  προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με την υπ αριθμ 2282/17-12-2021 σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ και εισήγησή του προς ψήφιση στο Δ.Σ.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την σύνταξη του  προϋπολογισμού  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας έτους 2022 μετά και την  υπ αριθμ 2282/17-12-2021 σύμφωνη  γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού, όπως εμφανίζεται στους επισυναπτόμενους  «Πίνακες Εσόδων – Εξόδων» καθώς και  στην «Εισηγητική (αιτιολογική) Έκθεση προϋπολογισμού 2022», οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, και την υποβολή αυτού με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την  σχετική ψήφισή του 

3

517

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

4

518

Ανάκληση της 474/2021 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας για τον «Καθορισμό των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του χιονοδρομικού κέντρου «3-5 Πηγάδια», το οποίο βρίσκεται στο Όρος Βέρμιο, του Δήμου Νάουσας  για 23 χρόνια, με το σύστημα του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει  τους όρους διακήρυξης της  δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χιονοδρομικού κέντρου «3-5 Πηγάδια», το οποίο βρίσκεται στο Όρος Βέρμιο, του Δήμου Νάουσας  για 23 χρόνια, με το σύστημα της  Φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας,

α/α

α/α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

519

Διαγραφή ή μη ποσών και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τον Χρηματικό Κατάλογο 136/2021 για τέλη παραχώρησης διαδρόμων κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας στο σύλλογο «ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή  των οφειλών και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τον  χρηματικό κατάλογο 136/2021  του εκπολιτιστικού αθλητικού συλλόγου «ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ»  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας ποσού 800,00 €

2

520

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή (2η) έτους 2021 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή  Δήμου Νάουσας (υπόλογος Βοργιατζίδης Αλέξανδρος ) σχετικό ΧΕΠ απόδοσης πάγιας προκαταβολής (0078B/11-03-2021 ΚΑΕ  00.8251.001), συνολικού ποσού 1.599,60 €   σε βάρος του Κ.Α. 35.6263  «συντηρήσεις οχημάτων», όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

3

521

 «Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή (4η) έτους 2021 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ)».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή  Δήμου Νάουσας (υπόλογος Αρβανιτάκη Αντωνία ) σχετικό ΧΕΠ απόδοσης πάγιας προκαταβολής (0079B/11-03-2021 ΚΑΕ  80.8251.017), συνολικού ποσού 1.376,67 €   σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6221  «ταχυδρομικά τέλη», όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.           

4

522

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας", Α.Μ.: 14/2021, προϋπολογισμού 258.989,20€ (με Φ.Π.Α.)"

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας", Α.Μ.: 14/2021, προϋπολογισμού 258.989,20€ (με Φ.Π.Α.)"

2.Κηρύσσει τον  οικονομικό φορέα «ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Δ.Ε.»,  προσωρινό  ανάδοχο του έργου "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας" με ποσοστό   έκπτωσης είκοσι ένα και εβδομήντα οχτώ επί τοις εκατό (21,78 %) , διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη).

 

5

523

Έγκριση ή μη της  90 /2021    απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας  «έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης οικονομικού έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  την με αρ. 90 /2021 απόφαση του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας που αφορά την «έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης οικονομικού έτους 2020»   του ΝΠΔΔ, τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης για το οικονομικό έτος 2020 , το Προσάρτημα  του Ισολογισμού και τα αποτελέσματα χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Η Απόφαση αυτή να υποβληθεί στην Πρόεδρο του  Κ.Κ.Π.&Α. του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

6

524

Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 268/2021 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. «καθορισμός του τιμολογίου (πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης, υπερκατανάλωσης, τελών σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης και τελών επανασύνδεσης των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης) της ΔΕΥΑΝ για το έτος 2022

                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την με αρ. 268/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, περί καθορισμού του τιμολογίου της ΔΕΥΑΝ για το έτος 2022 σύμφωνα με την οποία, αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο του 2021.

Οι τιμές στα πάγια  τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης, υπερκατανάλωσης, τελών σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης και των τελών επανασύνδεσης των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης για το έτος 2022 καθορίζονται όπως αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος και στην 268/2021 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

7

525

Έγκριση απολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Η.Π. Νάουσας του οικονομικού έτους 2020.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου Νάουσας οικονομικού έτους 2020   έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός ταμίας

8

526

Έγκριση ή μη δαπανών των χριστουγεννιάτικων δράσεων 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 1.100,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.018 (Χειμερινές εκδηλώσεις 2021-2022) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  για την διοργάνωσης των χριστουγεννιάτικων δράσεων 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας

9

527

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Χαρίεσσας  »  (3η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.008)».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 95B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.008)  συνολικού ποσού 821,20 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 7/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χαρίεσσας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

10

528

«Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Επισκοπής   (4η κατάσταση δαπανών 2021)».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 95B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.004)  συνολικού ποσού 585,90 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 6/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

 

11

529

«Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Κρίσης και Αισθητικής Αρτιότητας  Δήμου Η.Π. Νάουσας με θέμα: Γνωμοδότηση αξιολόγησης και τοποθέτησης του έργου «Μνημείο Πεσόντων Ναουσαίων Ηρώων στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940- 1941».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Εγκρίνει το 1ο και 2ο Πρακτικό της «Επιτροπής Κρίσης  Αισθητικής  Αρτιότητας» όπως αυτή συγκροτήθηκε σύμφωνα με την με αρ.   143/2021 Απόφαση Δ.Σ. Δ. Η. Π. Νάουσας , με θέμα : Γνωμάτευση περί της αισθητικής αρτιότητας  του έργου «Μνημείο Πεσόντων Ναουσαίων Ηρώων στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940- 1941» και συγκεκριμένα:

1. Τα υλικά κατασκευής της υποδομής στην οποία ενσωματώνονται ο ορειχάλκινος ήρωας στρατιώτης και η υπόλευκη μαρμάρινη πλάκα που φέρει τα ονόματα των ηρώων, να είναι  τεχνογρανίτης ή γρανίτης ή μάρμαρο, υλικά τα οποία θα επιλέξει η υπηρεσία του Δήμου.

2. Το μνημείο να κατασκευασθεί στο αρχικό μέγεθος όπως το  προτείνει ο καλλιτέχνης.

3. Ο χώρος τοποθέτησης του προτείνεται να είναι στο μικρό  πάρκο δίπλα από την εκκλησία Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Η Επιτροπή πρότεινε την παραπάνω θέση, αφού προηγουμένως , προχώρησε σε αυτοψία του χώρου και τον βρήκε  κατάλληλο. Θεωρεί ότι η τοποθέτηση του μνημείου στη συγκεκριμένη θέση  έχει άμεση σχέση με την ιστορία και την εποχή στην οποία αναφέρεται.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υπηρεσία φιλοτέχνησης του ανωτέρου μνημείου είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 44412/2016.

12

530

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο: «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας", Α.Μ.: 21112/2021, προϋπολογισμού 49.600€ (με Φ.Π.Α.), ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση τευχών δημοπράτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. Πρωτ. Μελέτη: 21112/2021 «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας προϋπολογισμού  49.600 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ,» και το σχέδιο διακήρυξης, όπως επισυνάπτεται μετά των τευχών δημοπράτησής του, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Συγκροτεί την επιτροπή του διαγωνισμού με τίτλο: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο: «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας", προϋπολογισμού των 49.600 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% €.

13

531

Έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας που αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ  270/81

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την προκήρυξη της φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ  270/81

14

532

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το δίκτυο πόλεων ΔΕΠΑΝ (σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Η.Π. Νάουσας με σκοπό την εναρμόνιση της Υπηρεσίας Δόμησης στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση έργων»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το δίκτυο πόλεων ΔΕΠΑΝ (σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Η.Π. Νάουσας με σκοπό την εναρμόνιση της Υπηρεσίας Δόμησης στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση έργων»

Εγκρίνει το σχέδιο της  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του δικτύου  πόλεων ΔΕΠΑΝ (σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Η.Π. Νάουσας με σκοπό την εναρμόνιση της Υπηρεσίας Δόμησης στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση έργων»  και του  Δήμου Νάουσας  όπως αναλυτικά αναγράφεται παρακάτω

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Η.Π. Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικόλαο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

 

15

533

Έγκριση ή μη της  93   /2021    απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας που αφορά την «ψήφιση προϋπολογισμού  του  Κ.Κ.Π. & Α.Δ. Νάουσας για το οικονομικό έτος 2022»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει  την υπ΄αρ. 93/2021  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας που αφορά την «ψήφιση προϋπολογισμού  του  Κ.Κ.Π. & Α.  Δ. Νάουσας για το οικονομικό έτος 2022» , όπως αυτός ψηφίστηκε  και αναλύεται στην εισηγητική  έκθεση  και  τον προϋπολογιστικό πίνακα με ύψος εσόδων και εξόδων    3.313.639,93   € ευρώ ισοσκελισμένων.

           Η Απόφαση αυτή να υποβληθεί στην Πρόεδρο του  Κ.Κ.Π.&Α., του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

 

16

534

Έγκριση ή μη της  94  /2021    απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας που αφορά την «Κατάρτιση και ψήφιση σχεδίου Ο.Π.Δ. για το οικονομικό έτος 2022»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  την 94  /2021 απόφαση του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας που αφορά την «Κατάρτιση και ψήφιση σχεδίου Ο.Π.Δ. για το οικονομικό έτος 2022» όπως αυτό εμφανίζεται στον συνημμένο πίνακα υπόδειγμα Σ1 (Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων) του ΥΠ.ΕΣ.

         Η Απόφαση αυτή να υποβληθεί στην Πρόεδρο του  Κ.Κ.Π.&Α., του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies