ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 59ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 20/12/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

595

«Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία ,  εκμίσθωσης για 10ετή   του  κενωθέντος  περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ.  Κοπανού, στον κεντρικό δρόμο Ερμού του Δ.Δ. Ανθεμίων  του Δήμου Νάουσας »     

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες)

«Καθορίζει τους όρους διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία ,  εκμίσθωσης για 10ετή   του  κενωθέντος  περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ.  Κοπανού, στον κεντρικό δρόμο Ερμού του Δ.Δ. Ανθεμίων  του Δήμου Νάουσας »     

2

596

Εγκριση επικαιροποιημένης μελέτης  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ».

         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ           ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την επικαιροποιημένη μελέτη  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

3

597

Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 27α, 27β, 27γ, 27δ, 27ε, 37, 38α του Δημοτικού δάσους Νάουσας

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα πρακτικά της  φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 27α, 27β, 27γ, 27δ, 27ε, 37, 38α του Δημοτικού δάσους Νάουσας

4

598

Εισηγητική Έκθεση για Αποδοχή Δήλωσης Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος  Εκτέλεσης της Σύμβασης -κατά τέσσερις (4) μήνες- του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας» (Α.Μ. 14/2021),   Αναδόχου ‘’Χατζηγαβριήλ Δέσποινας του Ευαγγέλου’’

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 20952/02-12-2022 υποβολή Δήλωσης Επιμήκυνσης Χρονοδ/τος Εκτέλεσης Σύμβασης του  παραπάνω έργου, από την ανάδοχο

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την  Εισηγητική Έκθεση για Αποδοχή Δήλωσης Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος  Εκτέλεσης της Σύμβασης -κατά τέσσερις (4) μήνες- του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας» (Α.Μ. 14/2021),   Αναδόχου ‘’Χατζηγαβριήλ Δέσποινας του Ευαγγέλου’’

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 20952/02-12-2022 υποβολή Δήλωσης Επιμήκυνσης Χρονοδ/τος Εκτέλεσης Σύμβασης του  παραπάνω έργου, από την ανάδοχο

5

599

Πρόσληψη 2 YE Εργατών φροντίδας αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Πρόσληψη 2 YE Εργατών φροντίδας αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες

6

600

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή             (5η) έτους 2022 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΟΥΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες  δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή             (5η) έτους 2022 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΟΥΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)

 

7

601

Έγκριση τροποποίησης – χρονικής παράτασης ισχύος της σύμβασης, για την παροχή υπηρεσίας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση – χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης, για την παροχή υπηρεσίας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ

 

8

602

Ακύρωση της υπ' αριθμ. 362/2022 Απόφασης

της Οικονομικής Επιτροπής και λήψης νέας

για την  Αποδοχή όρων και προϋποθέ-

σεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για

 την χρηματοδότηση του έργου με

τίτλο: "Δημιουργία "ιστορικής διαδρομής"

στην Ηρωική πόλη της Νάουσας» ενταγμένου

στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αρ. πρωτ.

Απόφασης Ένταξης ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ:

3126/28-4-2021, ΑΔΑ: Ρ3ΙΙ46ΜΤΛ6-

ΕΘΛ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ακύρωση της υπ' αριθμ. 362/2022 Απόφασης

της Οικονομικής Επιτροπής και λήψης νέας

 για την  Αποδοχή όρων και προϋποθέ-

σεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για

 την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: "

Δημιουργία "ιστορικής διαδρομής" στην

Ηρωική πόλη της Νάουσας» ενταγμένου στο

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αρ. πρωτ.

Απόφασης Ένταξης ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ:

3126/28-4-2021, ΑΔΑ:

Ρ3ΙΙ46ΜΤΛ6-ΕΘΛ).

9

603

«Έγκριση ή μη για  ήσσονος αξίας τροποποίη-

ση της υπ’ αριθμ.  1700/10-9-2021 σύμβασης

 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης»

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

 

10

604

Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης  του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  έκτακτη μετακίνηση  του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.

11

605

Διαγραφή  Προσαυξήσεων από  τους  Χ.Κ.  0026/2012 και 0057/2013.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Διαγραφή  Προσαυξήσεων από  τους  Χ.Κ.  0026/2012 και 0057/2013.

12

606

Διαγραφή  Προσαυξήσεων από    Χ.Κ.  ΑΝΘΕΜΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Διαγραφή  Προσαυξήσεων από    Χ.Κ.  ΑΝΘΕΜΙΩΝ

 

13

607

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Κοπανού  »  (6η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251. 002)».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Κοπανού  »  (6η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251. 002)».

 

14

608

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Χαρίεσσας» (3η κατάσταση δαπανών 2022  – ΚΑΕ 80.8251.008)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Χαρίεσσας» (3η κατάσταση δαπανών 2022  – ΚΑΕ 80.8251.008)

 

15

609

Έγκριση ή μη διαγραφής προσαυξήσεων από οφειλές. (ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Έγκριση ή μη διαγραφής προσαυξήσεων από οφειλές. (ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ)

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies