ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 55ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 05/12/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

546

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας (3η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.008

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 176B/26-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.008 συνολικού ποσού 391,84  ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 9/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου  Χαρίεσσας  , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

2

547

 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων  (4η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.007)

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 173B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.007  συνολικού ποσού 1.497,73 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 11/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μονοσπίτων  , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3

548

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Στενημάχου  (3η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.015)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Στενημάχου   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 181B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.015  συνολικού ποσού 741,17 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 04/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Στενημάχου  , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

4

549

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Κοπανού  »  (5η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251. 002)».

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Κοπανού  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 168B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.002 συνολικού ποσού 996,33 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 10/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου  Κοπανού   , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

5

550

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ζερβοχωρίου  (4η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.010)

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ζερβοχωρίου   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 180B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.010  συνολικού ποσού 1.859,87 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 10/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζερβοχωρίου  , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

6

551

16η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού Δ.Η. Π. Νάουσας έτους 2022 (Τ.Υ.)- εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την 16η Αναμόρφωση     Τεχνικού προγράμματος  Προϋπολογισμού έτους  2022 (Τ.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

7

552

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποστήριξη των κατηγοριών σε ποινική  δίκη ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  Την παράσταση του Δήμου Νάουσας στο Τριμελές  Πλημμελειοδικείο Βέροιας την 6-12-2022,  ή σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο βάσει και της από 1-12-2022 ενημέρωσης του δικηγόρου του Δήμου Νάουσας με πάγια αντιμισθία κ. Ταξιάρχη Κωστή και αφορά  στην ποινική υπόθεση κατά Νικολάου Κουτσογιάννη του Αντωνίου  για ψευδή βεβαίωση   σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου Νάουσας    με την ιδιότητα που κατείχε ως δήμαρχος.

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο για την παράσταση για τον Δήμο Νάουσας  στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας την 6-12-2022 ή σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο, τον κ. Αθανάσιο Μπρούγκα του Δημητρίου , με αριθμ.  μητρώου    129   Δ.Σ. Βεροίας, κάτοικο Βέροιας , λόγω εξειδικευμένων γνώσεων  και εμπειρίας    σε ποινικές υποθέσεις.

8

553

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου ", Α.Μ.: 12/2021, προϋπολογισμού 1.240.000,00€ (με Φ.Π.Α.)"

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την ακύρωση της προσφοράς της εταιρείας ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Α.Ε. (Α/Α καταθ. 250562)

Tην ανάθεση του έργου "Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου" στον προσωρινό μειοδότη, την εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε., διότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη με ποσοστό έκπτωσης 7,00%).

9

554

Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του δήμου Νάουσας (Δ.Ε. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να διαγραφούν τα τέλη Νεκροταφείου  παρελθόντων ετών,  ΤΑΠ παρελθόντων ετών και ύδρευσης χρήσης ετών από 1999- 2002 της Δ.Ε. Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας όπως αναλυτικά αναφέρονται στο παραπάνω πίνακα στο εισηγητικό μέρος της παρούσας

 

10

555

Έγκριση 2ου   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος σε  κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου   του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους» (Οικονομική προσφορά)

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Εγκρίνει  το 2ο   πρακτικό της επιτροπής για τον ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  «Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους  πρασίνου του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους» (Οικονομική προσφορά).

Κηρύσσει την εταιρία  «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ, τον διακριτικό τίτλο KERGON IKE»  προσωρινό ανάδοχο  του έργου της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους» με βάση την  υπ’ αρ. 196.2/2020 Απόφαση ΔΣ του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: Ω5ΚΨ46Ψ844-61Ζ) περί ένταξης της πράξης έναντι του ποσού των 230.141,77€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% διότι  είναι η μοναδική και θεωρείται συμφέρουσα

Εξουσιοδοτείται ο κος Μπάμπος Νικόλαος , Πρόεδρος της Επιτροπής, να υποβάλλει το παρόν πρακτικό στο Δήμο Νάουσας μέσω της λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ «επικοινωνία».

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies