ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – 21-7-2023

α/α

Αρ. αποφ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

228

Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα

   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη συζήτηση των  θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης ,ως κατεπείγοντα

2

229

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Κοπανού  (2η κατάσταση δαπάνης)

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μαρίνας  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 46B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.006)  συνολικού ποσού 779,91 ευρώ , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 6/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρίνας η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

3

230

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας (1η κατάσταση δαπάνης)

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 48B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.008)  συνολικού ποσού 1.853,47 ευρώ , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 3/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου  Χαρίεσσας  η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

4

231

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αρκοχωρίου (1η κατάσταση δαπάνης

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αρκοχωρίου    (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 52B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.012)  συνολικού ποσού 959,31 ευρώ, όπως αυτά αναφέρονται στο υπ αριθμ 2/19-7-2023 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Αρκοχωρίου και στον συνημμένο πίνακα δαπανών

α/α

Αρ.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

232

Άσκηση  ή  μη  του  ενδίκου  μέσου  της  Έφεσης  κατά  της  με  αριθ.  8/ΕΡ-ΔΙ/2023  απόφασης  του  Μονομελούς   Πρωτοδικείου   Βέροιας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την άσκηση του ενδίκου μέσου της  Έφεσης  κατά  της  με  αριθ.  8/ΕΡ-ΔΙ//2023  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Βέροιας,   ενώπιον  του  Μονομελούς  Εφετείου  Θεσσαλονίκης 

Ορίζει τον δικηγόρο του Δήμου Νάουσας κ. Ταξιάρχη Κωστή για  την  κατάθεση και την παράστασή του κατά   τη  συζήτηση της  έφεσης ενώπιον  του  Μονομελούς  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  είτε μετά από οποιαδήποτε αναβολή αυτής  . 

2

233

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Μαρίνας » (2η κατάσταση δαπανών 2023– ΚΑΕ 80.8251.006 ).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μαρίνας  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 46B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.006)  συνολικού ποσού 779,91 ευρώ , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 6/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρίνας η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

 

 

3

234

Έγκριση ή μη 4ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, TABLETS ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ’ αρ. πρωτ. 18583/17-07-2023 4ο πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, TABLETS ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.224,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

Εγκρίνει την κατακύρωση του παραπάνω διαγωνισμού  στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ., διότι η προσφορά της συνολικού ποσού 28.623,64 €  είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

4

235

9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Η.Π. Νάουσας (ΟΥ) – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την 9η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού    του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2023 (Ο.Υ.) ,  όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο  προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

 

 

5

236

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο»  για το  Α’ εξάμηνο έτους 2023».

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει και υποβάλλει  την έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής για το Α΄εξάμηνο του έτους 2023 (1-1-2023 έως 30-6-2023),  στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση σε ειδική συνεδρίαση

6

237

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού της πράξης με τίτλο "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ", Α.Μ.: 10256/2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013002252)
προϋπολογισμού 248.000 € (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει  τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού  για την πράξη με τίτλο "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ", προϋπολογισμού 248.000€ (με Φ.Π.Α.), » και συγκροτεί την επιτροπή διαγωνισμού

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies