ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 54ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (30/11/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

30/11/2021

α/α

α/α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

461

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας", Α.Μ.: 14/2021, προϋπολογισμού 258.989,20€ (με Φ.Π.Α.)"

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 22/11/2021   1ο  πρακτικό της επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου  "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας". Α.Μ.: 14/2021, προϋπολογισμού 258.989,20€ (με Φ.Π.Α.)

    Απορρίπτει την  προσφορά  του οικονομικού φορέα ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε. ως απαράδεκτη

2

462

Παράταση  ή μη α)την υπ’ αριθμό 17751/22-10-2020 (20SYMV007525897 2020-10-22) σύμβαση για την υπηρεσία Μεταφοράς Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΣΜΑ Νάουσας στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας και Μεταφοράς Υπολείμματος Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης και β) την υπ’ αριθμό 298/2021 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής  (21SYMV009096968 2021-08-20) σύμβαση για Μεταφοράς Υπολείμματος Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, του Δήμου Νάουσας με την εταιρεία Δίον Τεχνική Α.Ε. έως 30/5/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  Παράταση   της υπ’ αριθμό 17751/22-10-2020 (20SYMV007525897 2020-10-22) σύμβασης(ημερομηνία λήξης 21-12-2021)  για την υπηρεσία Μεταφοράς Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΣΜΑ Νάουσας στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας  και Μεταφοράς Υπολείμματος Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης , του Δήμου Νάουσας με την εταιρεία Δίον Τεχνική Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 298/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,  έως 30/5/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

 

3

463

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Κοινής Επιτροπής  Παρακολούθησης  της προγραμματικής σύμβασης - για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης του έργου  με τίτλο: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας», (A.M.: 15/2018), ως προς τη χορήγηση 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών κατά  τρείς μήνες (3), δηλ. έως και 17-2-2022 (από 17-11-2021 που ισχύει σήμερα  βάσει της Σύμβασης) (με αναθεώρηση).

Ανάδοχος:  "ΑΦΟΙ  ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε."

Προϋπολογισμού: 200.000,00  €

Σύμβασης: 130.150,47 € (με το ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ

Α.  Την  1η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης (με αναθεώρηση) του έργου με τίτλο  «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας» κατά τρείς (3) μήνες , δηλ. έως και 17-02-2021 (από 17-11-2021 που ισχύει σήμερα  βάσει της Σύμβασης) για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου

 

Β. Το σχέδιο του κατά α/α: 2ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (1η τροπ/ση του αρχικού), όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία .

 

 

4

464

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Λευκαδίων 

(6η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 95B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.005)  συνολικού ποσού 748,57 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 6/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λευκαδίων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

 

5

465

Έγκριση ή μη διαγραφής προσαυξήσεων  οφειλών από Χ.Κ. 0009/2009, 0030/2009 & 0010/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή  των προσαυξήσεων συνολικού ποσού 1.079,16 € από την υπόχρεη Β. Μ. Λ. με Α.Φ.Μ.  .., όταν πληρωθεί το κεφάλαιο ποσού 738,41 €  διότι δεν είχε λάβει  γνώση των ειδοποιητηρίων, και    ως εξής:

1.     ΧΚ 0009/2009 ποσό 724,50 ευρώ,

2.     ΧΚ 0030/2009 ποσό 203,04 ευρώ

3.     ΧΚ 0010/2010 ποσό 151,62 ευρώ 

6

466

Έγκριση ή μη διαγραφής  οφειλών από Χ.Κ. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή  των οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους  Δ.Ε. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ όπως αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

7

467

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την  Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:

Τακτικά μέλη

Ανθόπουλος Λάζαρος

Αρβανιτάκη Αντωνία

Κοκκίνου Μαρία

Αναπληρωματικά Μέλη

Γιατζιτζοπούλου Αικατερίνη

Τζαφέρη Νικολέτα

Σταμπουλού Μαρία

8

468

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  την Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:

Τακτικά μέλη

Μίλη Μαρία

Πάζος Δημήτριος

Δούμου Αικατερίνη

Αναπληρωματικά Μέλη

Σιαμίδου Ελένη

Τορμπαντώνης Αθανάσιος

Τριανταφύλλου Ευστάθιος

9

469

Έγκριση πρακτικών ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό  της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των λημμάτων των συστάδων 19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας, που διενεργήθηκε στο Δημαρχείο την 19η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30-14.00  ως εξής.

Για την 1η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 60α,60β,60γ του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.980 κ.μ. ξυλείας οξυάς, πεύκης, προέβη ΑΓΟΝΟΣ.

Για την 2η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 59β,59γ του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.780 κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός, πεύκης κλπ, προέβη ΑΓΟΝΟΣ .

Για την 4η ΟΜΑΔΑ που αφορά το λήμμα της συστάδας 19α του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.260 κ.μ. ξυλείας οξυάς, πλειοδότης είναι ο «Δάμτσιος Ιωάννης  του Αθανασίου» με τελική προσφορά:

για τη ξυλεία οξυάς, δρυός, το ποσό των

26 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

31 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

30 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

   54 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

Για την 5η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 20,21α του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.750 κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός, προέβη ΑΓΟΝΟΣ.

Για την 6η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 21β,21γ του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.950 κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός, πλειοδότης είναι ο «Δάμτσιος Ιωάννης  του Αθανασίου» με τελική προσφορά:

για τη ξυλεία οξυάς, δρυός, το ποσό των

26 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

32 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

31 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

  54 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

 

10

470

Έγκριση πρακτικών φανερής ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 40β  του Δημοτικού δάσους Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το  πρακτικό της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του λήμματος της συστάδας 40β με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 2.670 κ.μ. ξυλείας  δρυός, καστανιάς, φιλύρας κλπ του Δημοτικού δάσους Νάουσας και κρίνει το διαγωνισμό ΑΓΟΝΟ γιατί δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

 

11

471

Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 40β του Δημοτικού Δάσους Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την προκήρυξη της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του λήμματος της συστάδας 40β του πίνακα υλοτομίας έτους 2021, της εγκεκριμένης διαχειριστικής έκθεσης του δημοτικού δάσους Νάουσας, ενδεικτικού ξυλώδους όγκου 2.670 κ.μ ξυλείας δρυός, καστανιάς, φιλύρας, λεύκης κλπ

12

472

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "Προμήθεια συστήματος ευφυούς
άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος  σε
κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης της
Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους", Α.Μ.:
9298/2020, προϋπολογισμού 232.494,00€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την  υπ αριθμ  …9298/2020 …, μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου για το έργο  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΡΔΕΥΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ Κ.Χ. & ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείο, Τεύχη δημοπράτησης?

Συγκροτεί την επιτροπή του παραπάνω διαγωνισμού και  ορίζει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ – πρόεδρος.

2.    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΖΟΣ ΔΕ Τεχνικού Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου–Μέλος

3.    ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ– Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.    ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΑΝΟΣ– ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αναπληρωτής του προέδρου

2.    ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ– ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Αναπληρωματικό Μέλος

3.    ΜΑΡΙΑ ΜΙΛΗ– ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αναπληρωματικό Μέλος

Καταρτίζει  τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΡΔΕΥΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ Κ.Χ. & ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείο

13

473

Αποδοχή ένταξης από το Πράσινο Ταμείο της πρότασης του Δήμου Νάουσας στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» ΤΗΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την αποδοχή της ένταξης της πρότασης του Δήμου ΗΠ Νάουσας στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» ΤΗΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)», από το πράσινο ταμείο, χρηματικού ποσού ύψους 49.600 ευρώ.

Η παρούσα θα συσχετιστεί με το ποσό ύψους 49.600 ευρώ στον ΚΑΕ Π/Υ έτους 2021 με αρ. 02.69.7326.001 με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου ΗΠ Νάουσας (Τ.Π. 2021 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) ενώ θα προβλεφθεί στον αντίστοιχο ΚΑΕ Π/Υ έτους 2022.

Β. Την έγκριση της  εκκίνησης κάθε είδους ενέργειας με σκοπό την άμεση εκτέλεση διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας κ. Νικόλαο Καρανικόλα, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, να υπογράψει κάθε σχετικό και απαιτούμενο έγγραφο και δικαιολογητικό για το σκοπό αυτό.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies